NOA og Naturvernforbundet med uttalelse til bygging av sherpatrapp i Ånebydalen

Det er søkt om etablering av sherpatrapp i Ånebydalen, i Nittedal kommune i et område med store naturverdier.

NOA og Naturvernforbundet i Nittedal mener at de begrensede fordelene for friluftslivet ikke oppveier de negative konsekvensene for natur, naturopplevelse og kulturmiljøet.

Sherpatrappen er planlagt gjennom et område med store naturverdier, og leveområdet til flere rødlistede arter. Under anleggsperioden vil det trengs hundrevis av helikopterløft, samt tungtransport av stein inn og avfall ut. Fordelene ved friluftsliv og naturopplevelsene ved sherpatrappen, relativt til dette store inngrepet, og konsekvensene for truede arter er ikke tilstrekkelig belyst.  I søknaden om prosjektet finnes det heller ingen oversikt over hvor mye den aktuelle strekningen er i bruk nå, eller noen samlet vurdering av verdien av å tilrettelegge akkurat her sammenliknet med andre stier i kommunen.

Restaurering av gamle ferdselsårer er positivt for både natur- og kulturminner, og NOA deler initiativtakers ønske om å få flere brukere ut i marka.  Dette bør gjøres ved å restaurere den gamle ferdselsveien i Ånebydalen fremfor å etablere en sherpatrapp uten kulturhistorisk tilknytning til Marka.

NOA og Naturvernforbundet i Nittedal mener at inngrepet ikke er tilstrekkelig kartlagt og at fordelene for friluftslivet ikke oppveier ulempene for natur, naturopplevelse og kulturmiljøet. Søknaden kan derfor ikke godkjennes etter markaloven. 

Les mer:

Naturvernforbundet i Nittedals sin uttalelse finner du her

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sin uttalelse finner du her