NOA redder skog fra flatehogst i Bærum og i Oppegård

Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Mange av dem inneholder naturverdier som verken skogeier, hogstselskap eller myndigheter er klar over.

Flatehogst er den vanlige hogstformen i Oslomarka. Selv ikke våre mest bolignære, artsrike eller opplevelsesrike gamle skoger unngår denne skjebnen.  NOA oppsøker slike skoger på jakt etter truede arter. Funn av truede arter gjør det mulig å begrense flatehogstene, og funnene er i seg selv viktige.

NOA har funnet truede arter i tre områder som skal flatehogges. To av disse ligger i Bærum og et i Oppegård.

Bærum, ved elva Fløyta, 2 km vest for Vestmarkssetra
Her skal Bærum kommune flatehogge egen skog. Fem teiger skal flatehogges og NOA har funnet truet art gul snyltekjuke i 3 av dem. Fordi det er kommuneskog, er det fylkemannen som er saksbehandler og Landbruksdirektoratet som er klageinstans. NOA har påklagd hogsten, og vil få medhold i å spare skog rundt forekomster av truede arter.

En av teigene som skal flatehogges ligger langs elva Fløyta. Her går det flere turstier, og skogen er variert og åpen med fine plasser mot elva. NOA har med hjemmel i Markaforskriften krevd at denne teigen må spares for sin store verdi for friluftslivet.  Likevel vil den sansynligvis bli flatehogd i sin helhet fordi NOA ikke kunne finne truede arter her. Saken ligger nå hos Landbruksdirektoratet for avgjørelse, og sjansene for en avgjørelse til fordel for friluftslivet er beskjedne.

At trærne i denne skogen har mye hengelav som er tilholdssted for insekter og derfor bla viktig for fuglene, når NOA ikke frem med fordi laven selv ikke er sjelden nok. Det skulle vært interessant å vite hvor mye kommunen tjener på hogge denne skogen langs Fløyta, og hvor mye kommunen taper i rekreasjonsverdi.

Bærum, ved Stein gård i Kolsås/Dælivann landskapsvernområde (LVO)
I Kolsås/Dælivann landskapsvernområde i Bærum er det kun tillatt med plukkhogst. Hogstselskapet Viken skog har meldt om avvikende hogstform “tett frøtrestilling”, og NOA har bedt om begrunnelse fra Fylkesmannen for eventuell tillatelse til annen hogstform enn det verneforskriften sier.

NOA har funnet to forekomster av truet art klengekjuke i teigen som skal hogges og spilt dette inn til Fylkesmannens saksbehandling. Disse funnene vil gi redusert hogst i området.

Hogsten i Kolsås/Dælivann LVO er tidfestet til fuglenes hekkesesong. I hogstområdet finnes det et stort antall fuglekasser eid av Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. NOA har varslet intituttet om hogsten og meldt fra om fuglekassene til Fylkesmannen.


I den delen av Kolsås/Dælivann landskapsvernområde (LVO) som skal hogges henger et stort antall fuglekasser tilhørende Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo

Oppegård, Sjødal
Her fant NOA blant annet truet art gul snyltekjuke og fredet art grønnsko. Grunneier har i ettertid redusert omfanget av hogsten, og NOAs funn ligger nå utenfor hogstområdet.

Artsjakt
Offentlige databaser og skogbrukets kvalitetsrutiner er utilstrekkelige og skognæringen makter ikke å ta hensyn til truede arter når de flatehogger skogene. Innenfor teiger i Oslomarka som skal flatehogges og som NOA har tid til å besøke, finner NOA gang på gang rødlistede arter. Dersom du vil bli med på spennende artsjakt med NOA, så ta kontakt på skogsaker@noa.no. Les mer her.