NOA redder truet art og stopper flatehogst i Lørenskog

Funn av truede arter kan begrense noen av de hundrevis av flatehogstene som finner sted i Oslomarka hvert år.

Etter å ha mottatt kommunens vedtak om flatehogst ved Losby i Lørenskog, var NOA på befaring. Innenfor hogstområdet fant NOA den truede arten gul snyltekjuke. Arten finnes i den norske rødlista. NOAs klage er nå tatt til følge av kommunen. Biologen som skogbruket kontakter i slike tilfeller krevde et minimum bufferareal på 3,5 daa. «I tillegg må stabilitet opprettholdes, så det er mulig arealet bør være større», sier biologen. Dette betyr en buffersone rundt den gule snyltekjuka på 30-60 meter, kanskje mer.

Mange tror at Oslomarka er vernet ved Markaloven, men slik er det ikke. Alle flatehogstene i Marka er en stor belastning for naturen og for friluftslivet. De tunge maskinene ødelegger også skogbunnen. Som denne saken viser, finnes ingen fungerende regulering av skogbruket for å ivareta natur og friluftsliv.

NOA spurte i klagen kommunen om det er gjennomført miljøregistreringer innenfor området, men spørsmålet ble ikke besvart. Man kan lett få inntrykk av at det er tilfeldighetene som rår. Det er meget mulig det finnes flere truede arter i dette området og at det derfor burde vært undersøkt av fagbiolog.

NOA forsøker etter beste evne å gi natur- og friluftslivsverdiene i Oslomarka beskyttelse. Men skogen i Marka drives svært hardt, det gjennomføres flere hundre flatehogster hvert år. NOA har bare kapasitet til å følge opp en brøkdel av disse. Dersom du ønsker å bidra i arbeidet med å ta vare på verdiene som forsatt finnes i Oslomarka, ta kontakt med NOA på skogsaker@noa.no.