NOA: Skrinlegg helårs turvei i Vestmarka

Bærum kommune har lagt forslag til detaljregulering for en helårs turvei i Vestmarka ut på høring. NOA mener de positive effektene av turveien er dårlig dokumentert og står ikke i forhold til det omfattende inngrepet turveien vil innebære.

NOA har i tidligere henvendelser og uttalelser til Bærum kommune påpekt at tiltaket, som innebærer fjerning av naturlig vegetasjon og påfylling av sprengstein i en lengde på 11,5 km, er i alvorlig konflikt med markaloven og dets formål. Kommunens planforslag med tilhørende dokumentasjon er ikke egnet til å endre vår konklusjon.

NOA mener at tiltaket er i strid med intensjonene i markaloven. Tiltakets negative sider er godt dokumentert, mens fordelene som hevdes for friluftsliv (i barmarksesongen) er udokumentert. For naturopplevelse og idrett dokumenteres ingen fordeler ved tiltaket. En avveining etter markalovens formål må medføre at planforslaget avvises. Marka kan ikke brukes som dumpingplass for overskuddsmasser på et så tynt og mangelfullt grunnlag.

Alle saksdokumenter og høringsuttalelser kan leses på kommunens hjemmeside her