NOA utfordret finansministeren

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på Norges Naturvernforbunds landsmøte 1.-3. juni. NOA benyttet anledningen til å utfordre henne til å gi Oslomarka reell beskyttelse. – Gi Marka og de andre bymarkene en reell beskyttelse! Oslomarka er nærturområde for mer enn ¼ av landets befolkning, men utgjør ikke mer enn 0,4 % av landets areal. Marka er landets viktigste friluftsområde, var Gjermund Andersens klare budskap.

Andersen ga henne samtidig en vennskapelig klem og fortalte henne at Naturvernforbundet er meget godt fornøyd med at regjeringen vil lage en egen lov for Marka, og at det er friluftsliv og naturopplevelse som skal ”veie tyngst” i Marka.

– En slik lov har vært etterspurt i snart 40 år. Imidlertid er det ett forhold, som er avgjørende for Markas kvalitet for friluftsliv og naturopplevelse, som ser ut til å falle utenfor loven: Skogbruket, understreket Andersen.

Til tross for 30 år med egne forskrifter for skogbruket i Marka, klarer ikke forskerne å påvise forskjeller i skogtilstanden mellom Oslomarka og landets øvrige skoger. Fortsatt hogges 8 av 10 hogster med gammeldags flatehogst (alle trær på et område hogges ned), og til sammen 95 % av alle hogstene fører til at den nye skogen som kommer etterpå blir industriskog. Slik skog er langt mindre velegnet for friluftslivet enn en skog som plukkhogges.

– Nyere forskning i regi av Glommen og Mjøsen skogeierforeninger viser at plukkhogst er like lønnsomt eller mer lønnsomt der skogtilstanden ligger til rette for det. Problemet er at flatehogstskogbruket har omformet betydelige deler av skogene til industriskog, som er mindre egnet for plukkhogst, forklarte en engasjert Andersen.

Han beklaget at i Oslomarka er hele 85 % av skogen omformet til ensaldret industriskog. Det betyr ikke at det er umulig å snu utviklingen. Ved å gå inn med spesialtilpasset tynning, kan ungskogen settes i stand til framtidig plukkhogst.

– Naturvernforbundet i Oslo og Akershus’ utfordring til deg og regjeringen er å sikre at skogbruket underlegges den nye Markaloven, og at dere i stedet for å bruke tilskudds­ordninger til veibygging, skogsdrift i vanskelig terreng og andre miljøfiendtlige tiltak, bruker midlene til tilskudd til å fremme plukkhogst i Oslomarka og de andre bymarkene, poengterte Andersen.

Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus utfordret finansminister Kristin Halvorsen til å gi Oslomarka og andre bymarker reell beskyttelse.

Samtidig ga han henne en vennskapelig klem og ros for at regjeringen vil lage en egen markalov.  

Delegasjonen fra Oslo og Akershus som deltok på landsmøtet til Norges Naturvernforbund i Ål i Hallingdal i 2007. Bak fra v. Arild Jansen, Steinar Myrabø, Karin Olsen, Rina Brunsell Harsvik, Gjermund Andersen, foran fra v. Tor Barstad, Zsuzsa Fey, Elin Tyse og Eystein F. Husebye.