NOAs Fjordgruppe kommenterer Byrådserklæringen

Byrådet vil tilrettelegge for økt bruk av fjorden ved å anlegge flere badeplasser og muligheter for fjordbad. Få frigjort verdifulle arealer i Akershusstranda og på Vippetangen som nå opptas av cruisetrafikken, gå imot ny cruisepir på Filipstad. Ta vare på og styrke naturmangfoldet. Åpne byrommet for rekreasjon langs havnepromenaden. Ny havnepromenade på Grønlikaia. Gjøre Sukkerbiten til friområde. Bedre fasilitetene for toalett, fellesgriller og benker på øyene. Ruste opp Langøyene. Bedre tilrettelegging for padlig, roing og småbåter. Arbeide mot plastforurensing, opprydding av strender.

Oppfølging og vurdering

Det bør arbeides aktivt med reduksjon og kontroll med cruisetrafikken, som representerer en svært lite bærekraftig turisme i flere sammenhenger. Den båndlegger også verdifulle deler av havnepromenaden i sentrale deler av byen. Dette arbeidet støttes av NOA.

Etablering av nye badeområder styrker kvaliteten av byopplevelser. Den kontroversielle Sukkerbiten som friområde bør også bli en del av totalopplevelsen med å ferdes langs fjorden. Det ønskes velkommen utvidelse av promenaden slik at byen ikke mister fjordkontakten, ikke minst med den tette utnyttelsen Bjørvika og Sørenga har fått. Dette støttes også av NOA.

Bedre tilrettelegging av fasiliteter for friluftslivet på øyene er også viktig, men her må man ikke plassere disse på en måte som kommer i konflikt med de store verneverdiene. Dette må gjøres i samråd med Fylkesmannens miljøvernavdeling. På Langøyene har det lenge vært planer om opprustning og sikring av det gamle søppeldeponiet.

Konflikten mellom det «myke» friluftslivet på sjøen (padling, brettseiling, småbåttrafikk, mm.) og den økende motoriserte ferdselen med stadig større og raskere båter og frislipp av vannscootere er en viktig sak å gripe fatt i. Her vil NOA støtte byrådet når det gjelder bedre tilrettelegging, men det viktigste (og kanskje mest upopulære) vil være å skille disse aktivitetene helt. Her bør det opprettes soner og korridorer hvor de myke brukerne blir skjermet fra den motoriserte trafikken.

Byrådet ønsker å ta vare på og styrke naturmangfoldet. Oslo kommunes andel av Oslofjorden inkluderer en rekke allerede etablerte verneområder som er viktige i det store bildet av Oslofjordsområdet som sete for det høyeste biologiske mangfoldet i Norge. Disse verneområdene finnes både på de fleste øyene og på fastlandet (bl.a. Bygdøy). Her bør kommunene samarbeide tett med Fyslkesmannen om bedre forvaltning av verneområdene, som bl.a. er sterkt påvirket av negative faktorer som gjengroing, invasjon av fremmede arter, stitasje og forsøpling. Kommunen bør også arbeide mer med å sikre områder som ennå ikke er vernet. Arbeidet med biologisk mangfolk i indre Oslofjord er en av NOAs kjerneoppgaver, og vi sitter på verdifulle kunnskaper sammen med andre organisasjoner og foreninger som Sabima, botanisk forening, entomologisk forening og ornitologisk forening. Byrådet bør samarbeide tett med disse organisasjonene.

 

29.10.18