NOAs innspill til Bærum kommunes naturmangfoldstrategi

Bærum har viktige og varierte naturområder både i marka og fjorden. NOA kommer her med flere forslag til områder som kan kategoriseres som eventyrskoger, bevares som naturreservater og forslag til områder som bør restaureres. 

Bærum kommune har store og varierte naturområder. I forbindelse med at kommunen nå utarbeider en naturmangfoldstrategi har NOA uttalt seg om hvordan vi mener man best kan bevare og restaurere disse. Vi mener også at kommunen må bruke informajonen fra denne kartleggingen til å bevare hogstutsatte områder av Marka.

Konkret viser vi til områder vi har kartlagt som eventyrskoger,  restaureringsområder og forslag til naturreservater i Bærum. Dette inkluderere totalvern av viktige marine biotoper i Bærumsbassenget.

NOA mener at kartlegging og kunnskap om viktige natur- og friluftlivsområder ikke har noen betydning med mindre natur- og friluftslivsverdiene vektlegges i de avveiningene kommunen tar i sin daglige forvaltning.

Les hele NOAs innspilll her.

NOAs klage på hogst i Vestmarka, som det refereres til i uttalelsen, finnes her.