NOAs uttalelse til forslaget om økologiske korridorer i Marka – hensynssone H560

Et av forslagene i kommuneplanens arealdel er å etablere en sammenhengende grønn infrastruktur – landskapsøkologiske korridorer – i Marka, som knyttes sammen med grøntsonene langs vassdragene og ut til den fjordnære naturen på øyene og Bygdøy. Dette gir NOA sin fulle støtte til.

– Økologiske korridorer som binder sammen verneområder og kjerner for biologisk mangfold er et svært velegnet og treffsikkert virkemiddel for langsiktig bevaring og restaurering av artsmangfoldet. Korridorene vil både øke arealet egnet habitat for mange arter og i tillegg muliggjøre spredning på lang sikt for arter med dårlig spredningsevne.

– Forslaget er solid faglig fundert. Den positive betydningen for biologisk mangfold av god sammenheng mellom egnede habitat er grundig belyst i forskningen.

– Bestandsskogbrukets fragmentering av naturskog i Marka er dramatisk og fortsatt pågående. Det er avgjørende at de foreslåtte retningslinjene blir fulgt opp ved behandling av hogstsøknader i sonen, slik at skogforvaltningen endres i praksis.

– Det haster! Allerede i den tiden som har gått siden Biofokus1 utarbeidet forslag om korridoravgrensninger, har skogbruksinngrepene i korridorene vært betydelige.

– Skal et landskapsøkologisk nettverk i Marka realiseres, uten tidkrevende og kostbar restaurering, må skogen i korridorene unntas fra hogst inntil det er utarbeidet en landskapsøkologisk plan for kommunen og for tilstøtende kommuner. Denne må både avgrense de framtidige korridorene og evt. tilleggsområder som må restaureres, men som også kommer med bindende føringer for skogskjøtselen.

– Følgende prinsipper må være førende for skjøtsel/forvaltning i korridorene:

1. Korridorene bør være brede og stabile; minst 300 meter brede – og helst mer.

2. Korridorene må ha et kjerneområde med liten påvirkning i midten, omgitt av buffersoner som stabiliserer forholdene i kjerneområdet.

3. Nøkkelbiotoper og rester av gammel naturskog i korridorene må forbli urørt

4. Skjøtselen i de øvrige korridorkjernene må tilstrebe en flersjiktet skogstruktur og sikring av mange store, gamle, seintvokste trær, og store mengder dødved.

– Hensynssonen med retningslinjer er gitt i medhold av pbl. § 11-8 (3) c. Kommunens hjemmelsgrunnlag er utvilsomt, se juridisk vurdering utarbeidet for NOA (vedlegg 2).

– Hensynssonen kan ikke gis juridisk bindende bestemmelser, jf. pbl. § 11-8. Dersom retningslinjene ikke er tilstrekkelig for å sikre hensynssonen som økologisk korridor, ber vi kommunen vurdere hvilke andre grep som kan tas, jf. uttalelse fra Klimaetaten2.

1 Biofokus rapport 2022–115. Økologiske korridorer og områder med særlig store naturverdier i Marka i Oslo kommune.


2 Klimaetatens høringsinnspill til kommuneplanens arealdel, 18.12.2023.