Ny Markaseier

NOA har fått medhold fra Fylkesmannen i Buskerud i at Løvenskiold ikke kan hogge i en registrert nøkkelbiotop ved Tvetjerna, sør for Spålen i Nordmarka. Området huser nær 1/3 av landets kjente forekomster av den truede arten lappkjuke.

Hogstnektelsen er ikke endelig, men stiller krav til nye registreringer på barmark før saken kan behandles på nytt. NOA fortsetter arbeidet for å få teigen inkludert i et nærliggende naturreservat.

Lappkjuke er i sterk tilbakegang og ble kategorisert som ”Sterkt truet” ved den siste gjennomgangen av truede arter i Norge – rødlista 2006.

Les brevet fra Fylkesmannen i Buskerud
Les tidligere sak

Fylkesmannen tvetjenna 050308

Gammelskog ved Tvetjenna