Ny rapport fra BioFokus om naturverdiene i Follsjå

På bestilling fra Naturvernforbundet har BioFokus undersøkt Follsjå-området nærmere, og nå er rapporten her.

Naturverdier uten sidestykke i Norge og Norden er funnet i Follsjå. Skoger som har sett mer eller mindre like ut siden skogen inntok landet etter istiden. Skoger formet av mange titalls skogbranner, slik naturen «forvalter» skogen. Verdier som er sterkt etterspurt i vernesammenheng; spesielle skogtyper. Lavlandsskog. Lite berørt av skogsdrift og uberørt av moderne flatehogst. Mer enn 2.000 funn av 85 forskjellige rødlistearter. 8 spesielt verdifulle forvaltningsareal på til sammen 31 km2 innenfor et helt spesielt og artsrikt landskap på hele 153 km2  (tilsvarende størrelsen på Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat). 

Les BioFokus’s sammenstilling av nasjonalt viktige lavlandsskoger rundt Follsjå i østre Notodden, og se full rapport her.