Nye vedtekter vedtatt i NOA

På det ekstraordinære årsmøte 26.02 ble det vedtatt nye vedtekter for NOA.

Arbeidet med å å forme nye vedtekter har pågått siden Naturvernforbundet nasjonalt vedtok nye vedtekter på sist landsmøte i 2018. Et vedtektsuvalg bestående av Gert-Fredrik Malt, Nikolai Norman, Ingvild Melvær Hanssen og Kåre Homblehar jobbet frem forslaget som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet. 

NOAs nye vedtekter:

VEDTEKTER FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA). (Tidligere Østlandske Naturvernforening)

Sist endret i Ekstraordinært Årsmøte 26/2-2019. 

Trer i kraft etter godkjennelse av Landsstyret i Naturvernforbundet

§ 1. Formål

1.  Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. 

2.  NOA vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap.

3.  NOA har ansvar for Naturvernforbundets arbeid med Oslomarka.

§ 2. Organisasjon

1.  NOA er et fylkeslag av Norges Naturvernforbund (Naturvernforbundet).  Som tilknyttede medlemslag i NOA regnes lokallag, derunder student- og temalag, som angitt i § 9 i Oslo og Akershus, så vel som Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom. 

2.  NOA og lokallagene er bundet av Naturvernforbundets (landsforbundets) vedtekter, og i forholdet til fylkeslaget, er lokallagene bundet av fylkeslagets vedtekter.  For øvrig er landsforbundet, NOA og lokallagene rettslig og økonomisk selvstendige foreninger, med egne styrende organer.

§ 3. Medlemskap

1.  NOA har medlemskategorier som angitt i vedtektene til Naturvernforbundet.

2.  Medlemmer av Naturvernforbundet som er bosatt i Oslo og Akershus, inkludert medlemmer av Natur og Ungdom, er medlemmer av NOA, og medlem i det lokallaget de ut fra sitt bosted sogner til.  Et medlem kan velge å være tilknyttet et annet lokallag etter § 9, eller å være direkte medlem i NOA. 

3.  NOAs medlemsblad og andre meldinger fra NOA til medlemmene sendes til alle medlemmer med oppgitt adresse.  Som skriftlige meldinger regnes også meldinger sendt ved e-post.  Medlemmene er selv ansvarlig for å gi beskjed om endringer i papirpost- eller e-postadresse.  Ungdomsmedlemmer (medlemmer av Natur og Ungdom) som ikke betaler kontingent til Naturvernforbundet mottar ikke NOAs medlemsblad.  Familiemedlemmer mottar medlemsbladet gjennom familiens kontaktmedlem.

4.  Medlemmer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for å fremme NOAs formål, kan utnevnes til æresmedlemmer i NOA av årsmøtet etter enstemmig innstilling av styret.

§ 4. Årsmøtet

1.  Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av april måned; i landsmøteår så tidlig at fristene for innsending av saker til landsmøtet kan overholdes.

2.  Innkalling foretas av styret med minst 3 ukers varsel ved skriftlig melding til alle medlemslag i NOAs område og dessuten til alle enkeltmedlemmer; i NOAs medlemsblad eller på annen måte.  I innkallingen nevnes de sakene som skal behandles på årsmøtet.  Sakspapirene skal sendes ut til medlemslagene og være tilgjengelige for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

3.  Alle medlemmer av NOA som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for foregående år eller for inneværende år innen utgangen av januar, så vel som medlemmer av Natur og Ungdom etter § 3 nr. 2, har møte- og talerett på årsmøtet.  Styret kan i innkallingen sette en frist for påmelding, som ikke må være tidligere enn 6 dager før møtet.

4.a.  Fylkesstyret og utsendinger fra medlemslag som nevnt i § 2 nr. 1 har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.  Kravet om betalt kontingent i nr. 3 første punktum gjelder tilsvarende for utsendinger. 

     b. Alle medlemslag etter § 2 nr. 1 har rett til to utsendinger.  Medlemslag som har fra 51 til 100 medlemmer har dessuten rett til en ekstra utsending.  Lag med fra 101 til 400 medlemmer har rett til to ekstra utsendinger. Lag med fra 401 til 800 medlemmer har rett til tre ekstra utsendinger.  Lag med mer enn 800 medlemmer har rett til fire ekstra utsendinger.  Reglene i annet til femte punktum gjelder ikke for temalag.  I den utstrekning et medlemslag ikke selv har utpekt utsendinger til årsmøtet etter første til sjette punktum eller en eller flere av dem ikke møter, kan andre fremmøtte medlemmer fra laget være utsendinger.  Dersom det møter flere fra laget enn det antallet utsendinger laget har rett til etter første til syvende punktum, og laget ikke selv har gitt regler om dette, må de ekstra fremmøtte bli enige seg imellom om hvem som skal være utsendinger.

     c.  Medlemmer fra kommuner eller bydeler uten lokallag såvel som direkte medlemmer i NOA etter § 3 nr. 2 annet punktum kan gis rett til stilling som utsendinger som for ett ekstra lokallag etter reglene i punkt b, idet lagets størrelse regnes å svare til antallet fremmøtte som retten gjelder for. 

     d.  Stemmerett utøves ved personlig frammøte.  Utsendinger kan ikke møte ved fullmektig.  Hver person med stemmerett har en stemme. 

     e.  Medlemmer av styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap eller ved valg av revisor.

5.  Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

     a.  Godkjenning av innkallingen.

     b.  Valg av ordstyrer og protokollfører samt to protokollunderskrivere.

     c.  Styrets årsberetning og regnskap, samt revisjonsberetningen.

     d.  Budsjett og arbeidsprogram.

     e.  Valg av leder og styremedlemmer med varamedlemmer.

     f.  Valg av revisor.

     g.  Valg av en valgkomite på minst tre medlemmer, som senest fire uker før neste årsmøte skal forelegge styret skriftlig forslag til kandidater til valg av tillitsvalgte. Begge fylkene bør være representert i valgkomiteen. Komiteen velger selv sin leder.

     h.  Valg av NOAs utsendinger til landsmøtet (kun i landsmøteår).

     i.  Nominering av landsstyrerepresentant med vara (kun i landsmøteår). De nominerte skal være en av hvert kjønn.

     j.  Utnevnelse av æresmedlemmer etter § 3 nr. 3.

     k.  Saker som er foreslått for årsmøtet i samsvar med reglene i nr. 6, av medlemslag etter § 2 nr. 1, av medlemmer i kommuner eller bydeler uten lokallag, eller av personer med direkte medlemskap i NOA etter § 3 nr. 2 annet punktum.

     l.  Andre saker som er foreslått for årsmøtet av styre.

6.  Saker som skal forelegges det ordinære årsmøtet etter nr. 5 punkt k må være styret i hende innen utgangen av januar måned.  Det er likevel anledning til å fremsette forslag om kandidater til valg av tillitsvalgte senest 1 – en – uke før årsmøtet. Med tillitsvalgte menes her innehavere av verv som nevnt i nr. 5 punkt e, f, g, h og i. Alle medlemslag etter § 2 nr. 1 skal varsles skriftlig om disse fristene innen 1. januar.

7.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

8.  Bortsett fra ved sakene nevnt i nr. 5 kan et årsmøte ikke treffe vedtak om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen til møtet.  For at et forslag om endring av vedtektene eller andre forslag som må vedtas med minst 2/3 flertall skal kunne behandles må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. 

9.  Vedtak fattes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.  Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall og godkjennelse av Naturvernforbundets landsstyre. 

10.  Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger og vedtak.  Landsforbundet skal så snart som mulig etter avholdt årsmøte meddeles et eventuelt valg av utsendinger til landsmøtet, og få tilsendt årsmelding, utdrag av revidert regnskap og godkjent protokoll fra årsmøtet.

11.  Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det forlanges skriftlig av minst 5 lokallag, eller lokallag som representerer minst 1/5 av medlemmene, eller når styret finner det påkrevet, til behandling av en eller flere bestemte saker.  Reglene i nr. 2 til 4, nr. 5 k og l, og nr. 7 til 10 gjelder tilsvarende så langt de passer. 

§ 5. Styret 

1.  Styret har ansvaret for NOAs drift og skal organisere virksomheten i samsvar med Naturvernforbundets vedtekter, disse vedtektene, og vedtak fattet av årsmøtet.  Styret ansetter lagets funksjonærer og bestemmer deres arbeidsvilkår.  Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig bokføring og regnskapsførsel, og for en betryggende formuesforvaltning.

2.  Styret representerer NOA utad og tegner dets navn, dvs signerer for laget.  Dessuten kan NOAs leder eller i dennes fravær nestleder, sammen med ett styremedlem eller sammen med kontorlederen forplikte NOA utad og tegne dets navn.  Styret kan også gi signaturrett til to styremedlemmer i fellesskap, men en slik rett kan når som helst tilbakekalles.

3.  Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt minst 3 varamedlemmer. I tillegg utpeker Natur og Ungdom i Oslo og Natur og Ungdom i Akershus ett felles styremedlem med varamedlem til styret.  Styrets leder velges hvert år. Styremedlemmene har to års funksjonstid, varamedlemmene ett år. Nestlederen velges av og innen styret.  Natur og Ungdoms medlemmer velges for ett år.  Kjønnsfordelingen i styret bør ikke vise større ulikhet enn 40 % – 60 %.

4.  Styret sammenkalles så ofte lederen eller et annet styremedlem finner det nødvendig. Minst to ganger i året skal styret innkalle representanter fra lokallagene til styremøte, der representantene har tale- og forslagsrett.

5.  Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.  

6.  Det skal føres referat fra styremøtene.

§ 6. Sekretariatet

Sekretariatet har kontor i /ved Oslo og ledes av en daglig leder.  Styret utarbeider instruks for den daglige lederen og gir denne nødvendige fullmakter.

§ 7. Revisor

Revisor, som bør være registrert eller statsautorisert, velges av, og er ansvarlig overfor årsmøtet.

§ 8. Kontingent og regnskap

1.  Naturvernforbundet sentralt krever inn kontingent, og refunderer fylkes- og lokallagenes andel etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for forbundet.

2.  Før lokale innsamlinger og vervekampanjer iverksettes, bør Naturvernforbundet orienteres.

3.  Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 9. Lokallagene

1.  Lokallagene er selvstendige foreninger, som er knyttet til Naturvernforbundet gjennom fylkeslaget (NOA).  Lokallagene reguleres av egne regler i landsforbundets vedtekter. Lokallagets navn bør være «Naturvernforbundet i eller på ..» den aktuelle kommune, region eller bydel.

2.  På studiesteder kan det opprettes et eget studentlag, med status som ordinært lokallag. Som studentlagets medlemmer regnes studentmedlemmer bosatt innenfor studentlagets område. Enkeltmedlemmer kan selv velge om de heller vil være medlem av lokallaget.

3.  Med samtykke fra styret i NOA kan det også opprettes egne temalag med status som lokallag, til behandling av saker på tvers av kommuner eller bydeler.  I den utstrekning temalaget har medlemmer som ikke samtidig er medlem av andre lokallag har det rett til egne utsendinger til årsmøtet etter reglene i § 4 nr. 4 pkt b. 

4.  NOA skal søke å samordne arbeidet i lokallagene og være bindeledd mellom disse og Naturvernforbundets sentrale ledd mellom landsmøtene.  NOA skal også arbeide for å bygge opp lokallag der slike ennå ikke er etablert.

5.  Lokallagenes vedtekter og endringer i disse må godkjennes av NOAs styre for å være gyldige.

6.  Saker som berører flere lokallags arbeidsområder og spørsmål av prinsipiell karakter bør behandles av NOA før lokallaget avgir offentlig uttalelse.

7.  Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av mars hvert år.

8.  Lokallagenes regnskap følger kalenderåret. Årsmelding og oppgave over valgte tillitsmedlemmer og regnskap sendes NOA og landsforbundet så snart som mulig, og senest to uker etter lagets årsmøte.

§ 10. Oppløsning

1.  Fylkeslaget kan bare oppløses og avvikles etter reglene i Naturvernforbundets vedtekter § 8-8.  Et forslag fremsatt i NOA om anmodning til landsmøtet om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer. I tillegg skal et slikt internt vedtak om oppløsning stadfestes med 2/3 flertall på neste ordinære årsmøte.

2.  Blir fylkeslaget oppløst, tilfaller dets eiendeler, midler, rettigheter og andre aktiva Naturvernforbundet.