Nytt samarbeidsprosjekt med Lørenskog kommune for å hindre spredning av fremmed plantearter

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdeling (NBF ØLA) har opprettet et nytt samarbeidsprosjekt med Lørenskog kommune for å hindre spredning av fremmed plantearter som kan true den norske flora.

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området artens naturlige spredningspotensial tilsier at den skal være. Fremmede arter er spredt til nye områder bevisst eller ubevisst ved hjelp av menneskers aktivitet. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og siden arten ble innført til Norge i 1831 har den blitt en av våre mest utbredte hageplanter. Hagelupin er oppført på Fremmedartslista 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko. (https://www.artsdatabanken.no/…/Lupinus…/101982)

Forskrift om fremmede organismer har forbud mot innførsel, utsetting og spredning av hagelupin. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller og har derfor små krav til voksestedet. På etablerte vokseplasser vil derved jordas næringsinnhold gradvis øke, og på sikt fører dette til at konkurransesvake arter fortrenges til fordel for nitrogenkrevende og ofte mer konkurransesterke arter. Hagelupin har etablert seg godt også i Lørenskog kommune. Bildene nedenfor viser Tom Clark fra NiL og Line Hørlyk fra NBF ØLA i ferd til å fjerne hagelupiner langs Ellingsrudelva ved Lørenskog stasjon.