Økrisletta – felles høringsuttalelse fra Bærum Natur- og Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum og Skui Vel

Økrisletta er i plansammenheng navnet på jordet nedenfor det store Økrikrysset mellom de to tunnelene på nye E16. Her skal det bygges en bensinstasjon og en veikro. De tre organisasjonene som står bak høringsuttalelsen er opptatt av at mest mulig av naturen i omgivelsene til disse anleggene skal bevares og at de ikke får for stor fjernvirkninger. Her følger høringsuttalelsen.

Bærum kommune
Regulering
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
att. Roar Askeland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.
postmottak@fmoa.no

                                                                                                                            Skui 29.12.2011

Bærum kommune: PlanID 2009014
Økrisletta – Offentlig ettersyn


Vi referer til mottatt varsel om offentlig høring av reguleringsplan for Økrisletta PlanID
2009014.

Vi har følgende merknader til revidert utkast etter førstegangsbehandling.
Førstegangsbehandling ble av politikerne gitt en del merknader. Vi vil også få vise til tidligere innsendte merknader.

Våre merknader:

– Krav til lavere byggehøyde, maks to normaletasjer eller en-etasjes
verksted/industri.

– Minimal lysforurensning fra bygningsmasse og uteareal. Ikke innbygde
Lysreklame som vil virke som visuell forsøpling av landskapsrommet. Det må
brukes belysning og veibelysning som lyser nedover med minimalt spredelys.
(som på E16)

– Krav til beplantning mot vest for å bevare det visuelle landskapsrommet også
sett fra vest.

– Opprettholdelse av viktig grøntdrag som nå er eneste naturlige viltkorridor
mellom Frogner-Tandberg og skogen syd for Gata. Dette grøntdraget blir redusert
ved at det legges opp til utfylliger og endring av terrenget mot grøntarealet. Dette
medfører at vegetasjon fjernes og dermed forverres levekår for vilt.
Det er generelt ikke tatt nok hensyn til områder avmerket som ”Biologisk
viktige områder”. Disse biologisk viktige områdene ikke kan sees på som
frittliggende ”øyer”, men må ha tilstrekkelig med bufferområder rundt seg samt sees
i sammenheng og forbindes med hverandre.
Grøntområdet er dessuten det eneste gjenværende grønt- og viltdrag på
østsiden av elven fra Holma og oppover. Det er viktig at dette bevares
sammenhengende og har en tilstrekkelig bredde og ikke spises opp av utfyllinger
og/eller fragmentering.

– Det er bra at bygget i sydvest er tatt ut av planen, men utfyllingen i naturområdet
som er avmerket med ”Biologisk viktig område” er fortsatt uakseptabel.
Dette området må skånes for inngrep og planen avgrenses ved at eksiterende
vegetasjon bevares.

– Det er absolutt nødvendig med kontroll og rensing av overflatevann for å
hindre utslipp til opprinnelige bekkeleie gjennom utbyggingsområde til bekk i syd
som går til Isielva.

– Dagens praksis med parkering av tunge biler og busser begrenses.
Eventuelle bilopplagringsplasser må godkjennes i forhold til følgende utstyr:
  o Utstyres med trykkluftsystem for bremser.
  o Miljøvennlig elektrisk motoroppvarming for å unngå miljøskadelige utslipp av
eksos fra tomgangskjøring.

– Manglende turveier. Det er bedt om at det innlemmes en tursti/vei i
planarbeidet. Dette er også påpekt fra politikerne i godkjent protokoll fra
førstegangsbehandling. Vi kan ikke se at dette er gjort. I stedet er det anført
en uklar formulering:

Sitat fra saksfremlegg ”Viktige punkter i saken”:
•    Fremtidig turvei gjennom vegetasjonsbeltet sikret samtidig opparbeidelse med tilstøtende utbyggingsområder
Sitat slutt


Vi ser dette som en svakhet ved planen.
– Meningen var at det etableres en turvei gjennom det bebygde området, ikke at det
skal tas av et grøntområde i vest som allerede er sterkt redusert i den foreslåtte
planen.
– Vi kan heller ikke se at stien fra Økrigata er tegnet inn på planen.

Vi forstår heller ikke hva det siktes til med ”tilstøtende utbyggingsområder”.
Hvilke tilstøtende områder er det det tenkes på? Vi kan ikke se at det er ledige
arealer igjen dersom de siste rester av grøntområder skal tas vare på.


– Planen må derved ytterligere begrenses mot vest slik at det ikke skjer inngrep i
Kantsonen og vegetasjonen mot vest og mot elven.

– Redusere overflateavrenning ved grønne tak. Avrenningen av overflatevann og
Takvann til Isielven vil øke som følge av sterk økning av harde flater. Det må
derfor benyttes grønne tak på alle bygninger, noe som virker fordrøyende på
tilsiget av overflatevann.

Vi ber om våre merknader blir innarbeidet i en revidert plan.

Med vennlig hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
Rigmor Arnkværn (sign.)
leder

Naturvernforbundet i Bærum
Bjørg Petra Brekke (sign.)
leder

Skui vel
Morten Heldal Haugerud (sign.)
leder


c/c Berger og Rykkinn vel
Bærum Velforbund
 

Oppdatert 2012.01.21.