Om Naturvernforbundet i Oslo Vest (NOV)

NOV er en politisk nøytral organisasjon som engasjerer seg i store og små saker som berører deg og ditt nærmiljø. Vi arbeider for at natur, miljø og mennesker skal bli hørt og tatt hensyn til.

Vår formålsparagraf lyder: «Naturvernforbundet i Oslo Vest har til formål å arbeide for lokale natur- og miljøsaker.» Vi arbeider først og fremst med og for naturvern i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner, som utgjør nedslagsfeltet for Naturvernforbundet i Oslo Vest.

NOV er en politisk nøytral organisasjon som engasjerer seg i store og små saker i ditt nærmiljø. NOV er et lokallag under Naturvernforbundet i Oslo Akershus (NOA), som igjen er et fylkeslag av Norges Naturvernforbund (NNV).

Blant saker vi har engasjert oss i de siste årene har vært ny vannforsyning til Oslo og nedbygging av Husebyjordet, i Makrellbekkdalen og på Sollerudstranda, den planlagte utbygging på Skøyen og i Bestumkilen, utbyggingen på Majorstua, planene for Filipstad, knutepunktfortetting på Smestad, men også mot private inngrep i friområder og fjerning av verneverdige trær. Vi arbeider samtidig med lokale arrangementer som Bynaturens dag, Klesbyttedagen, slåttedugnader og fjerning av fremmedarter på Huseby, informasjonsmøte om bytteboder og andre arrangementer.

Noen ganger får vi gjennomslag for våre argumenter og synspunkter. Vi vet at vår stemme teller enten det er i det offentlige ordskifte, i debatter eller i form av innspill til eller i høringssvar i aktuelle utbyggings- og plansaker.

I vårt styre og blant våre over 1400 medlemmer finnes representanter fra alle mulige yrker og med ulikt politisk ståsted. Uavhengig av politisk tilknytning har vi et felles mål om at hensynet til natur og miljø skal tas mer på alvor og bli enda sterkere vektlagt i lokalpolitikken.

Er du medlem i Norges Naturvernforbund og bor i vårt distrikt, er du allerede en del av vår medlemsmasse. En del av medlemskontingenten du betaler, går direkte til vårt arbeid for deg i ditt lokalmiljø.

Som medlem vil du få innkalling til vårt årsmøte som avholdes i februar/mars. Her kan du framlegge saker du brenner for, være med å velge hvem som skal sitte i styret eller melde deg som aktivt medlem. Du vil som medlem også få vårt nyhetsbrev som kommer ut 4 – 5 ganger i året.

Vi er et lite styre basert på frivillighet og vi trenger aktive medlemmer som kan ta på seg oppgaver og som kan komme med innspill.

Ta kontakt dersom det er lokale natur- og miljøsaker du brenner for og hvor det kreves en innsats.

Colin Murphy, styreleder, murphycolin11@gmail.com, tlf. 48 14 35 88

Vår e-postadresse: oslovest@naturvernforbundet.no