Omfattende inngrep i Østmarka møter motstand

Rælingen kommunes reguleringsplan for oppdemning av Fjerdingbydammen til kunstsnøproduksjon og etablering av skogsbilvei i Brudalen i Østmarka møter motstand fra Østmarkas Venner og NOA. Statsforvalteren i Oslo og Viken er også kritisk.

Rælingen kommune har lagt ut på høring detaljreguleringsplan for Brudalen og Fjerdingbydammen innenfor markagrensen i Østmarka. Planen innebærer oppdemning av Fjerdingbydammen som vil oversvømme og ødelegge myr av en sterkt truet naturtype.  Formålet med oppdemningen er å sikre vann for kunstsnøproduksjon til Marikollen skianlegg. Planen omfatter også etablering av skogsbilvei gjennom Brudalen, langs grensen til Ramstadslottet naturreservat.

NOA og Østmarkas Venner stiller seg svært kritiske til planene i våre respektive uttalelser. Slike omfattende inngrep hører ikke hjemme i Marka og er uforenlig med markaloven.

Oppdemming av Fjerdingbydammen for kunstsnøproduksjon omfattes ikke av unntaksbestemmelsene i markaloven § 7 og er dermed forbudt, jf. markaloven § 5.

Etablering av skogsbilvei, veiklasse 3, innebærer et inngrep som har store negative konsekvenser for de natur- og landskapsverdier markaloven er ment å bevare (ml. §1). Markalovens formål er ”å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett”, men veiens dimensjon er kun nødvendig for å fremme og tilrettelegge for tømmertransport.

NOA anmoder – i likhet med Østmarkas Venner – på det sterkeste om at kommunen går tilbake til de opprinnelige planene om oppgradering til en beskjeden og smal turvei og finner en ny og ikke naturødeleggende vannkilde for snøproduksjon.

Les mer:

–  24.5.22: NOAs høringsuttalelse

–  31.5.22: Østmarkas Venner: ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka

–  7.6.22: Østmarkas Venner: Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen