Omlegging av skogsdriften i Oslos kommuneskog, et kostnadseffektivt klimatiltak

NOA har gjennom de senere år i tett dialog med kommunen medvirket til en omlegging av skogsdriften i Oslos kommuneskog som kostnadsfritt reduserer CO2-utslippene betydelig og bidrar til bevaring av naturmangfold.

Avvikling av flatehogster som foretrukket hogstmetode eliminerer de betydelige utslippene som følger med frigjøring av karbon som er bundet i det omfattende biologiske mangfoldet og organiske materialet som eksisterer under bakkenivå. NOA viser senest til professor Dag Hessens artikkel 21.09.2022.

Restaurering av tidligere flatehogget skog og omlegging til et differensiert stedstilpasset skogbruk i Oslos kommuneskog har i tillegg styrket naturmangfoldet og bedret forholdene for friluftsliv.

Oslo kommune har videre stilt kommuneskogen til disposisjon for restaurering av myr i samarbeid med Statens Naturoppsyn og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Myrrestaurering bidrar til å reetablere de naturlige livsmiljøene og det biologiske mangfoldet knyttet til myr, virker flomdempende og bidrar til lagring av karbon.

Restaurering av skog, et stedstilpasset skogbruk uten flatehogst og restaurering av myr er eksempler på tiltak som ser klima- og naturkrisen i sammenheng og samtidig kan virke forebyggende som flomdempende tiltak ved de ekstremværhendelser som forventes å inntreffe som følge av endret klima.