Område for tiurleik beskyttet etter naturmangfoldsloven

I april 2017 ble det gitt tillatelse til å bygge sommerbilvei i Sigdal kommune, en vei som ville berørt et av landets største områder for tiurleik og også viktige dag- og oppvekstområder for arten. Naturvernforbundet påklaget vedtaket november samme år. I mars 2019 ble klagen tatt til følge av Fylkesmannen i Oslo og Viken som fant at saken ikke var tilstrekkelig opplyst og at kommunen ikke hadde oppfylt utredningsplikten. Dermed ble tillatelsen trukket tilbake.

– Når det i denne konkrete saken dreier seg om en av landets største leiklokaliteter, anser Fylkesmannen det som rimelig at det bør utvises en større grad av forsiktighet i forhold til påvirkning av leiklokaliteten. Dette momentet sammen med faktum at det finnes eksisterende og alternative adkomstmuligheter som ikke påvirker den registrerte leiklokaliteten i den grad som omsøkte vegprosjekt bør vektlegges i saken, skriver saksbehandler Per Olav Granheim i det endelige vedtaket.

I kommunens siste viltkartlegging ble det signalisert at det er ønskelig å prioritere de viktigste tiurleikene, og det er gledelig når slike hensyn blir etterfulgt i forvaltningen.

Naturmangfoldsloven legger til grunn at naturen skal tas vare på gjennom vern og bærekraftig bruk. Storfugl (tiur og røy) er den mest arealkrevende av skogshønsene, og det er derfor viktig å bevare store, intakte leveområder. Den er også svært utsatt for predasjon. En tredjedel av de voksne fuglene dør årlig, i tillegg til at 70% av både egg og unger blir tatt hvert år. Det er særlige krav knyttet til hensyn i arealinngrep som hogst eller bygging av vei i nærheten av spillområde og tiurleik, blant annet i skogloven og skogbrukets egne sertifiseringsordninger.


Tina C. Laurendz