Områdereguleringen på Fossum og naturmangfoldet

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

Kopi: 

Løvenskiold Eiendom AS

Sørkedalsveien 390F

0758 Oslo                                                                                              Bekkestua, 20.02.2014

Områdereguleringen på Fossum og naturmangfoldet

I Miljøverndepartementets brev av 8. november 2011 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus godkjenner departementet at Fossum Bruk kan transformeres til boligområde. Vi siterer nederste avsnitt på side 4 i brevet:

«I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 – 12.»

Vi har sett nærmere på Miljøverndepartementets begrunnelse for sitt vedtak og for oss kan det se ut som at departementet ikke tok med eller i hvert fall ikke vektla de rike fugleforekomstene i området. Ny informasjon forteller oss at biotopen til mange rødlistede fuglearter enten ligger i planområdet eller i kombinasjon med Bogstadvannet og Lysakerelven. Departementets begrunnelse for sin avgjørelse hva angår naturmangfoldet mener vi derfor ikke var godt nok fundert.  

Her er de påviste funnene av fuglearter: 

26 rødlistede som hekket i og ved Bogstadvannet i perioden 1. mai til 31. juli ifølge vedlagte «Bogstadvannet_Rødlistearter_fugletilknytning_Artskart 20140214 (1)». Betegnelsen på artskartet vises dessverre ikke på utskriften.

I tillegg er følgende rødlistede karplantearter observert i planområdet:

Myrstjerneblom som er en sterkt truet art

Blærestarr som er nær truet

Det er også avdekket en forekomst av sumpgjødselbille som er en truet og sårbar art.

De rødlistede karplantene finner De på «Bogstadvannet_Rødlistearter_Artskart_20140214(3)».  Her finner De også de rødlistede fugleartene.

Bærum kommunes undersøkelser

Vi er kjent med at BioFokus på oppdrag av Bærum kommune nylig fikk utarbeidet en konsulentrapport om Biologiske undersøkelser ved Fossum bruk. Vi har stor tillit til BioFokus, men ser at datainnsamlingen foregikk kun én dag i oktober 2013. Artsobservasjoner bør overvåkes over en årssesong, så vi mener at rapporten ikke gir den rette innsikten i de artene som finnes i området. 

BioFokus har for øvrig tonet ned naturverdiene pga stor antropogen påvirkning av området. Vår kommentar er at dette ikke må brukes som et argument for at man lar være å gjøre noe eller gjør lite for å ta vare på områdets naturverdier.   

Den videre planleggingen

Det store antall arter med fugler henger utvilsomt sammen med det varierte landskapet bestående av elven, vannet, variert skog, variert undervegetasjon og jordbruk. For å sikre at flest mulig av artene blir værende, er det meget viktig at de forskjellige artenes biotoper beholdes. Dette betyr at boligene må konsentreres der selve bruket lå og at naturen omkring i størst mulig grad beholdes i sin nåværende tilstand. Vedlagte kart viser at de fleste observerte rødlisteartene ligger i planområdets randsone.  

Naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet)

Vi siterer denne lovparagrafen som tar for seg føre-var-prinsippet:

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»

Miljøverndepartementet brukte bl.a. denne lovparagrafen som premiss for sin avgjørelse. Vi mener at dette var feil fordi de ikke tok hensyn til det rike fuglelivet som var knyttet til området. Dette er nok en grunn til at boligområdet må få et slikt omfang og en slik plassering at de rødlistede fugleartene og plantene blir minst mulig påvirket og skadelidende.

Vi imøteser Deres kommentarer til det vi tar opp i vårt brev.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum                                     ………………………………………….

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                        Finn Otto Kvillum                 

leder                                                                            Styremedlem og saksbehandler

Vedlegg: 2

Kart over rødlistede arter Fossum.docx

Bogstadvannet_Rødlistearter_fugletilknytning_Artskart 20140214.xlsx

Oppdatert 2014.02.24.