Onsdagsforum – NOAs syn på Marka forvaltning

Marka forvaltning: Er ikke forvaltningen av Oslomarka blitt bedre etter at markaloven ble vedtatt i 2009? Jo, markagrensen ble endelig lovfestet og deler av forvaltningen er samlet under Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Men mye kan bli bedre.

Innleder: Bjørn Faafeng, NOAs Markagruppe

Markaforvaltningen

Naturvernforbundet er kritisk til at:

  • Skogbruket fortsatt forvaltes av Landbruks og matdepartementet etter skogloven: en lov etablert for å sikre høy produksjon i skogen.
  • Mye av det naturmiljøet som markaloven var ment å sikre, blir gradvis forringet fordi det blir forvaltet etter forskrifter som ikke er tilpasset markaloven og flere andre lovendringer.
  • Oslomarka blir forvaltet etter et kritisk mangelfullt datagrunnlag. Stadig nye områder blir godkjent for snauhogst uten at de viktigste verdiene: sjeldne og truede arter, kulturminner og opplevelsesverdier er systematisk undersøkt.
  • Byrådet i Oslo kommune vil endre kommuneplanen slik at markagrensen i praksis flyttes 1 km innover i Marka for å åpne for idrettsanlegg o.l. innenfor markagrensen, istedenfor der de hører hjemme: i byggesonen.

    Truslene mot markanaturen er mange, og forvaltningsregimet er ikke tilpasset problemenes omfang og kompleksitet. Dette og mere til vil du få høre om i NOAs onsdagsforum den 21. oktober 2015.