Ønsker å utvikle Frognerstranda som friområde

Frognerstranda er Oslos sjøfront og har et stort potensial for å bli byens mest attraktive område, en boltreplass for livskvalitet, utfoldelse og lek. Det forutesetter at E-18 legges under jorda og at jernbanesporene fjernes. Naturvernforbundet Oslo Vest vil ha tilrettelegging for en rekke friluftsaktiviteter, både for eldre, barn og ungdom. Og området kan gi plass for hardt tiltrengte barnehageplasser.

Naturvernforbundet Oslo Vest har sendt innspill til kommunen om videreutvikling av fjordbyplanen, med fokus på utvikling av Frognerstranda. I brevet ønsker lokallaget velkommen en utvikling av Oslo som åpner seg mot fjorden og de kvalitetene som kontakt med sjøen gir. Brevet påpeker også at fjordbyplanen bør oppfylle behov for flere grøntområder og rom for ulike uteaktiviteter, og styrke arbeidet med gang/ sykkelveier og kollektive trafikkløsninger.