Opprydding i Bjørnsvika synes unødvendig

Sedimentene i Bjørnsvikas våtmarksområde (syd for Kjørbo) er forurenset etter en oljelekkasje ved Info-Rama på 80-tallet. SFT har gitt pålegg om å rydde opp, og Norconsult har fått i oppdrag å utarbeide tiltaksplaner. Det aktuelle området er avmerket som et biologisk viktig område i sjø i kommunens miljøatlas. Det foreligger ønske om å utvide båthavnen i Bjørnsvika samt utvide parkeringsplassen som grenser til Bjørnsvikas våtmark.

De økologiske konsekvensene av en eventuell opprydding er ikke vurdert. Heller ikke er vurdert de økologiske konsekvensene av å la sedimentene bli liggende. Observasjoner fra Bjørnsvikas brukere indikerer imidlertid at naturen der synes restituert og NiB mener derfor at gravearbeidene bør utstå. Her kommer vår høringsuttalelse til tiltaksplanen som ble stilet til Statens Forurensningstilsyn (SFT):

Bekkestua, 13.11.2009

Høringsuttalelse til tiltaksplan for forurenset grunn ved Info-Rama – lokalitet 0219032 i Bærum kommune

Vi har disse kommentarene til det planlagte tiltaket i Bjørnsvika:

Norconsults dokumenter

Vår uttalelse bygger i hovedsak på følgende dokumenter:

  • Norconsult-rapport av 3.november 2008: ”Info-Rama Sandvika. Kartlegging av forurensinger i sediment i sjø”
  • Norconsults tiltaksplan av 30.mars 2009: ”Oljeforurensing ved Info-Rama i Sandvika. Tiltaksplan for opprydningstiltak.”.

Både Naturvernforbundet i Bærum og Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum kommune fikk ved en tilfeldighet kjennskap til planene om opprydding av forurenset masse Bjørnsvika.. Bjørnsvika er et grunt brakkvannsområde med siv og innslag av våtmark. Våtmark er som kjent en truet naturtype i Norge og et viktig levested for spesielle fugle- og plantearter. Det er få sivbukter igjen i Bærum kommune.


Vi er kjent med at NIVA har kartlagt det marinbiologiske mangfoldet i Bjørnsvika, og bukten er etter dette arbeidet markert og registrert som et biologisk viktig område i sjø i Bærum kommunes miljøatlas. Vi har dessverre ennå ikke greid i få tak i NIVAs rapport, men er kjent med at deres kartlegging bekrefter at det bl.a finnes ålegras i bukten, noe som Norconsult påstår ikke finnes. Norconsult påstår også at det ikke finnes fisk av betydning i fjorden ved Bjørnsvika. Observasjoner gjort over flere tiår, av en lokalkjent og kunnskapsrik person (Hans Anton Nilsen) viser tvert imot at det etter mange år med dårlige livsvilkår i Bjørnsvika, igjen er et sydende liv i bukten, både av fisk og fugl. Dette indikerer at bunnfaunaen har tatt seg opp. Se vedlegg 1.


Som følge av Hans Anton Nilsens observasjoner spør vi oss om SFTs krav om å rydde opp i forurensingen er tuftet på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Grunnen er at Norconsult ikke inkluderer undersøkelser av det marinbiologiske mangfoldet i sin tiltaksplan av 30.mars 2009. Norconsult fokuserer ensidig på forurensningens type, omfang, risiko og påvirkning på menneskers helse. Norconsult synes ikke å ha vurdert status (dagens tilstand) for naturverdiene i bukta før de har konkludert. Naturens evne til rehabilitere seg selv har de også oversett.

Tvil om hensikten med det planlagte gravearbeidet i Bjørnsvika.

Oljelekkasjen ved Info-Rama i Sandvika oppsto på 1980-tallet og Norconsult gjennomførte i 2003, 2006, 2007 og 2008 miljøtekniske undersøkelser og forslo tiltak etter pålegg fra SFT.

Det tok altså ca 20 år fra oljelekkasjen oppsto til Norconsult første gang fikk i oppdrag å utføre miljøtekniske undersøkelser og foreslå tiltak.

Norconsult fremla 30.mars 2009 en tiltaksplan for opprydding i våtmarksområdet i Bjørnsvika dit oljen i følge Norconsult sannsynligvis har spredd seg, og der man antar at de høyeste konsentrasjonene finnes. I tillegg står det å lese: ”Norconsult skal gi en vurdering mht mudring for en mulig utvidelse av den eksisterende båthavnen.”

Olje på vannet i bukta som følge av lekkasjen fra Info-Rama synes å være borte, og den oljen som av og til forekommer, stammer etter all sannsynlighet fra båttrafikken. Fuglene og livet ellers i bukta har kommet tilbake og det er ingen grunn til å betvile dette slik det beskrives av Hans Anton Nilsens i hans notat (vedlegg 1).

Vi er kjent med at det foreligger planer om både nye båthavner og muligens en marina i Bjørnsvika. Vi spør oss derfor om mudring og spunsing er et ledd i dette heller en å få fjernet en forurensning som er av et slikt omfang at den ikke lenger er til skade for livet i bukta..

Kommentarer til saksgangen vedr. Undersøkelser ved mudring (TA-1467/2004)

Vi har kommentarer til følgende punkter:

1. Problembeskrivelse. Eksisterende informasjon blir sammenstilt for å få en oversikt over forurensingssitasjon, naturforhold, kulturminner, miljømål og planer eller aktiviteter i området som kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Det skal også skaffes en oversikt over aktører og myndigheter som bør/må involveres i prosessen, og hvilket regelverk som gjelder.

2. Undersøkelser. Disse skal gjennomføres for å klarlegge forurensingssitasjonen og andre forhold som vil innvirke på tiltaksvurdering og gjennomføring. Programmet blir utarbeidet på bakgrunn av behovet som er kommet fram i punkt 1.

Kommentar:

Bærum kommune har registrert Bjørnsvika som ”Biologisk viktig område i sjø” i sitt miljøatlas. Ifølge Ingun Juul-Hansen i Natur- og idrettsforvaltningen har NIVA foretatt en marinbiologisk kartlegging i dette området. Natur- og idrettsforvaltningen og Naturvernforbundet i Bærum fikk tilfeldigvis kjennskap til saken.

3. Tiltaksvurdering. Miljørisikovurdering, eventuelt plan for hvordan miljørisiko skal reduseres til et akseptabelt nivå.

Kommentar:

Norconsults tiltaksplan burde omfatte en undersøkelse av det marinbiologiske mangfoldet. Dette er ikke nevnt eller viet oppmerksomhet. Det kan derfor virke som at Norconsults tiltaksplan-rapport ensidig retter fokus på forurensingens omfang og grad, samt hvilke opprydningstiltak som bør iverksettes mht menneskers helse, og sikkerhetstiltak rundt disse opprydningsarbeidene. Det nevnes ingen vurderinger mht forurensingens påvirkning på økosystemene i sjøen og i våtmarksområdet, verken i forkant eller i etterkant av en eventuell opprydding. Heller ikke er det vurdert økologiske konsekvenser ved å la sedimentene bli liggende.

Resultater av Norconsults kartleggingsrapport tilsier ikke at forurensede sedimenter må fjernes.

Kartleggingsrapporten fra Norconsult konkluderer med at sedimentene i Bjørnsvika består av homogen silt og leire med avtagende innhold av vann og organisk materiale mot større sedimentdyp og avstand fra land. Tiltaksplanen påpeker at det i våtmarken er påvist tyngre oljeforbindelser i et tynt lag organisk materiale over tett leire. Forurensingen er videre avgrenset til en del av våtmarksområdet. Disse funnene kan tyde på at oljen i våtmarksområdet forsegles i sjikt i de tette sedimentene, og at store deler av sedimentene i våtmarken kan være rene eller ubetydelig forurenset.

Videre er det i tiltaksplanen påvist olje i sedimenter på 0.5m dyp – på ett punkt – i strandkanten.(Kartleggingsrapporten opererer derimot med en maks. prøvetakingsdybde på 40 cm). Ellers er det kun overflatesedimentene nærmest land som er påvist forurenset via sigevann fra våtmarken. Sedimentene lenger ut i bukten er forurenset av småbåthavnen og er ikke oljeutslippsrelatert. Rapporten konkluderer med sedimentene fra innerste flytebrygge og utover, tilsvarer forurensingsnivået i andre småbåthavner.

I følge tiltaksplanen til Norconsult synes det allerede bestemt at de forurensede sedimentene mellom våtmarksområdet og den innerste flytebryggen skal fjernes ved mudring. Det er også lagt opp til å fjerne oljeforurensingen på land i våtmarksområdet.

Dagens forurensingsnivå er ifølge Norconsults kartleggingsrapport ikke avskrekkende. Enkelte prøver viser riktignok verdier i eller over SFT Klasse III, noe som normalt påkrever en tiltaksplan, men Norconsult konkluderer likevel med at (sitat): ”massene ikke utgjør en uakseptabel risiko for menneskelig helse dersom de skulle bli liggende.”

Vi synes derfor det høres selvmotsigende ut at man vedtar å fjerne sedimenter som er erklært ikke utgjør en uakseptabel risiko for menneskelig helse å la bli liggende. Og det er uforsvarlig å fjerne sedimenter uten forhåndskunnskap og risikovurdering av områdes marinbiologiske og økologiske tilstand og sårbarhet. Man kjenner heller ikke til oljens spredningsveier.

Man må veie skadeomfanget bukta får ved fjerning av sedimenter, opp mot den skaderisikoen livet i bukta blir utsatt for dersom sedimentene får ligge.

Konklusjon

NIVA har kartlagt det marinbiologiske mangfoldet i Bjørnsvika og kommunen har registrert området som biologisk viktig område i sjø. Forurensningskilden er fjernet og det livet som hører naturen til, både over og under vannoverflaten, synes å ha kommet langt i rehabiliteringen etter skadevirkningene fra den tidligere oljelekkasjen. Observasjoner fra brukere av Bjørnsvika underbygger dette.

Nye småbåthavner og en eventuell marina i Bjørnsvika vil komme i konflikt med intensjonen bak registreringen i kommunens miljøatlas. Småbåtanlegg og gravearbeider vil også kunne komme i konflikt med Naturmangfoldloven og den nye Plan- og bygningsloven. De planlagte arbeidene må ikke under noen omstendighet iverksettes før detaljer fra NIVAs kartlegging er tilstrekkelig kjent, og man har gjennomført supplerende undersøkelser som vil vise hvilke skader en eventuell mudring og spunting kan medføre.

Risikovurderingen til Norconsult konkluderer med at de forurensete massene i Bjørnsvika ikke utgjør en uakseptabel risiko for menneskelig helse dersom den skulle bli liggende.

Hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum (sign.) …………………………………..

Leder Elen M. Søreide Lie

Styremedlem og saksbehandler

Vedlegg: 1

Kopi: Bærum kommune

Natur- og idrettsforvaltningen v/ Ingun Juul-Hansen

1304 Sandvika

Bærum kommune

Byggesaksavdelingen

1304 Sandvika

Oppdatert 2009.12.30.