Oslofjorden naturarv

Oslofjorden utgjør en «hot spot» for biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng, men tar vi godt nok vare på den?

Strandsonene rundt Oslofjorden er under stort press fra befolkningen, utbygging, svartelistede arter og mangel på skjøtsel.

I denne flotte bildepresentasjonen tar Jørn Bjørndalen for seg de viktigste naturtypene for det biologiske mangfoldet i strandsonen, hva som er vernet i dag, og veien videre.
Se også den tankevekkende presentasjonen til Jan Magnusson som ser på Oslofjordens tilstand i dag. 


Færder. Foto: Jørn Bjørndalen


Blodstorkenebb. Foto: Jørn Bjørndalen