Oslofjorden

Området rundt Oslofjorden har et unikt biologisk mangfold både i norsk og nordisk sammenheng. Dette gjelder både verdifulle naturtyper i selve strandsonen og i kontakt med fjorden og den svært artsrike floraen og faunaen med utallige sjeldne og sårbare arter. NOA ser det som en viktig oppgave å ta vare på de store biologiske verdiene i de indre delene av Oslofjorden. Mange områder ved fjorden har blitt vernet de siste årene, men fortsatt gjenstår det mye arbeid for å sikre viktige forekomster av naturtyper og arter. Dette gjelder særlig områder som kommunene har avsvar for å forvalte. Disse verdiene er hele tiden under press på mange måter, fra utbygging av boliger, industri, marinaer, private brygger og infrastruktur til mer diffus påvirkning i form av slitasje, invasjon av fremmede arter, forsøpling og uheldige tiltak i forbindelse med tilrettelegging av friluftsområder.   

Samtidig utgjør indre Oslofjord et viktig rekreasjonsområde for Norges største befolkningskonsentrasjon. Dette skaper mange konflikter, men NOA er særlig opptatt av at almenheten kan bruke strandsonen og selve fjorden på en enkel, umotorisert og lite tilrettelagt måte som innbyr til opplevelse, rekreasjon, naturglede, ro, ettertanke og fysisk aktivitet hele året i gjennom.