Oslos arealplan må sørge for varig sameksistens mellom menneske og naturmangfold

NOA har sendt innspill til Oslo kommunes forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel. NOA peker spesielt på ivaretakelse og restaurering av grøntstrukturer og videre vern av marka til nytte for Oslos rike naturmangfold.

I samarbeid med Naturvernforbundets lokallag i Oslo har NOA sendt innspill til Oslos kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er et rettslig bindende dokument som sier noe om hvor og hvordan byutviklingen skal foregå, og er førende for arealbruken i kommunen. NOA kommer til å ta aktivt del i diskusjonen om hvordan Oslo skal utvikles i årene fremover. NOAs uttalelse med vedlegg finner du nederst i denne saken.

NOA ønsker en byutvikling som gagner både naturen, klimaet og menneskelig trivsel. Dette må arealplanen legge til rette for.

NOA mener at Oslo kommune må bruke arealplanen aktivt som et verktøy for å ivareta natur og miljø. Viktige grøntarealer må utredes for styrket vern og flere grøntarealer må vernes. Fortetting må ikke gå på bekostning av disse grøntstrukturene. Prinsippet om arealnøytralitet er viktig i arbeidet med utviklingen av Oslo. Kravet om vern av 10 % av byens naturtyper må gjelde også i byggesonen. Hensyn i arealplanen er viktig for å bedre miljøet i og ved Oslofjorden.

For Oslos del av marka må arealplanen kartfeste en grøntstruktur/landskapsøkologisk nettverk, for å restaurere viktige skogarealer tilbake til en naturtilstand og sikre artene spredningskorridorer. Natur- og friluftsverdier i marka må gjennom arealplanen sikres varig beskyttelse til det beste for både naturmangfoldet og befolkningen. Se vedlegg 3 til uttalelsen.

Les mer:

Oslo kommunes informasjonsside for revisjon av kommuneplanens arealdel

NOAs uttalelse til revisjon av kommuneplanens arealdel

Vedlegg 1: NOAs utdypende kommentarer til uttalelsen

Vedlegg 2a: Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap

Vedlegg 2b: Retningslinjer for vern og forvaltning av Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap

Vedlegg 3: NOAs innspill til arealforvaltning av Marka