Øverland Østre – høringsuttalelse til reguleringsplan

Innledende kommentarer til plansaken

Da kommuneplanens arealdel ble behandlet av kommunestyret 4. juni 2003, ga det klarsignal til bygging av boliger i markas randsone ved Øverland. Da er en reguleringsplan ble lagt ut til offentlig høring, gikk Bærumsmarkas Venner og Naturvernforbundet i Bærum sammen om en felles uttalelse, datert 29. juni 2006. Fellesuttalelsen gjengis her:

Selv om kommunestyret har vedtatt at det kan bygges boliger innenfor planområdet er det grunn til å minne om hva rådmannen skrev i sin vurdering og konklusjon til innspillet til Kommuneplan 2002-2020:

”Den fredete ”Bispeveien” berøres på en meget uheldig måte både ved at nedre del får betydelig kjøretrafikk til boligområdet og stor parkeringsplass innenfor. … Forslaget er i strid med kulturvernplanen og med kommunestyrets vedtak i landbruksplanen. Overordnet grønnstruktur påvirkes vesentlig gjennom innsnevring og kvalitetsreduksjon av grønnkorridor mellom Marka og Haslum/Hosle. Den negative påvirkningen er sterk både i forhold til landskapsverdi, friluftsliv/turtraséer, spredningskorridorer for vilt og naturvernområdene langs Øverlandselva.”

Boligfeltet vil ligge i umiddelbar nærhet til de bevarte gårdstunene Øverland Østre og Øverland Vestre samt til det automatisk fredete kulturminnet Bispeveien/Pilgrimsleden. Disse, sammen med arboretet, utgjør et kulturmiljø som vil bli skadelidende. Vi beklager derfor på det sterkeste at kommunestyret bøyde av for grunneierens ønske og tillot nedbygging av dette området. Hvis de vedtatte overordnede planene for kulturvern, landbruk og miljø noen gang skulle ha kommet til anvendelse, så måtte det være her. Av den grunn ber vi om at utbyggingsprosjektet begrenses og gjennomføres på en mest mulig skånsom måte.

Ellers har vi følgende bemerkninger til den foreliggende reguleringsplanen:

Planområdet overskrider innspillets areal

I innspillet til kommuneplanens arealdel som ble lagt ut til offentlig ettersyn og som kommunestyret tok stilling til i sitt møte 4. juni 2003, ble planområdet beskrevet slik: ”Arealet ligger ovenfor gården Øverland Østre (Rostad) mellom gårdsanlegget, den gamle bispeveien/pilgrimsveien, og i store trekk langs Murenveien der den går i dag.”

De planlagte boligene ligger riktignok nedenfor Murenveien, men så tett opp til at tiltakshaver vil flytte veien lenger opp i terrenget i ca 100 meters lengde. Vi antar at dette gjøres for at de øverste boligene i felt B2 ikke skal få turgåere (trafikken) for tett inn på seg. Inngrepet som flyttingen av Murenveien innebærer ligger utenfor det arealet som innspillet omfattet og som politikerne godkjente. Her tar altså tiltakshaver seg til rette for å få en optimal utnyttelse av utbyggingsarealet.

Vi kan ikke akseptere flyttingen av veien. Dette er et brudd på forutsetningen den gang  utbyggingsforslaget ble vedtatt og det vil  innebære et betydelig inngrep i naturmiljøet omkring kulturminnet Bispeveien/Pilegrimsleden.Se for øvrig neste punkt i denne uttalelsen.    

Bispeveien/Pilgrimsleden

Murenveien og den automatisk fredete Bispeveien ligger i en sammenfallende trasé. Bispeveien er automatisk fredet og er følgelig å regne som et kulturminne av nasjonal verdi. Bispeveien er også en del av Pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros.

I temakartet til Plan for kulturvern i Bærum er både Murenveien og veien forbi husmannsplassen Svingen og opp til Ankerveien markert som et kulturvernområde av høyeste prioritet. Vi støtter derfor rådmannen som påpeker at avstanden på 3-4 meter mellom Bispeveien og bebyggelsen ikke er en tilstrekkelig buffer for å oppleve veien som en kultur- og turvei.

Vi kan ikke akseptere en avstand på 3-4 meter mellom kulturminnet Bispeveien/Pilegrimsleden og ber om at boligene i feltene 2 og 3 trekkes tilbake slik at en akseptabel buffer oppnås.Hva som er en akseptabel buffer må bestemmes av kulturminnemyndighetene.

Parkeringsplassen

Vi er klar over at det er trangt om plassen på nåværende parkeringsplass nedenfor Gml. Ringeriksvei på store utfartsdager. Derfor er det uten tvil behov for nye parkeringsplasser. Men vi påpeker nok en gang at Øverland Østres prosjekt er svært uheldig for de kulturminnene og det tradisjonsrike landskapet som det vil bli naboskap til. Vi mener derfor at parkeringsplassen for ca. 250 biler bør tas ut av planene og at man i forbindelse med det  planlagte boligprosjektet  på Øverland Vestre vurderer en utvidelse og oppgradering av den eksisterende parkeringsplassen med undergang under Gml. Ringeriksvei.  Parkeringsplassen bør kunne utvides i retning Åsterud og noe i ytterkant. Å få til et par hundre parkeringsplasser her bør være mulig.

Atkomsten til Øverland Vestre

Vi ser av planene at det er lagt inn en felles avkjøring fra og påkjøring til Gml. Ringeriksvei for både Øverland Østre og Øverland Vestre. Den nye atkomsten til Øverland Vestre vil gjennomskjære nedre delen av den prektige hagen som ligger til hovedbygningen og ødelegge del av den gamle forstøtningen som ligger langs dagens innkjørsel. For det første vil vi her få et stygt inngrep i hagen og for det andre mener vi at hele hagen er å anse som et kulturminne sett i sammenheng med hovedbygningen og gården for øvrig. Vi foreslår derfor at den planlagte nye atkomsten til Øverland Vestre skrinlegges og at atkomsten skjer på den eksisterende veien inn fra Murenveien, altså på nordsiden av eiendommen. Denne veien må da oppgraderes noe og den vil berøre tunet på Øverland Vestre, men vi mener likevel at denne løsningen alt i alt vil ta mer vare på gården som kulturminne.

Bussholdeplassen 

Selv om det vil ta en snipp av arboretet, støtter vi at det anlegges en bussholdeplass på hjørnet av Murenveien og Gml. Ringeriksvei. Tilsvarende må det anlegges en holdeplass på motsatt side av Gml. Ringeriksvei i retning Oslo.

En bussholdeplass på dette stedet vil være strategisk riktig med tanke på å få flere til å bruke buss til og fra turen. På lengre sikt kan man så gjøre seg forhåpninger om at det blir mindre behov for parkeringsplasser.

Konklusjon

Når det gjelder den foreliggende reguleringsplanen for Øverland Østre, kan vi oppsummere våre bemerkninger i følgende punkter:

  • Prosjektet bryter med de vedtatte planene for kulturvern, landbruk og miljø. Det må derfor begrenses og gjennomføres så skånsomt som mulig.
  • Planområdet overskrider på ett sted (del av Murenveien) det arealet som politikerne tok stilling til og vedtok da kommuneplanens arealdel ble behandlet 4. juni 2003. Det skal anlegges en ny trasé av Murenveien i ca 100 meters lengde, hvilket vi ikke kan akseptere.
  • Prosjektet tar ikke nødvendig hensyn til kulturminnet Bispeveien/Pilgrimsleden ved at det er avsatt for kort avstand mellom dette og boligfeltene. Spesielt gjelder dette for boligfeltene B2 og B3. Boligene her må derfor trekkes tilbake.
  • Parkeringsplassen tas ut av planene og den nåværende parkeringsplassen nedenfor Gml. Ringeriksvei vurderes utvidet i forbindelse med boligprosjektet til Øverland Vestre. I den forbindelse bygges det en undergang under Gml. Ringeriksvei.
  • Ny atkomstvei til Øverland Vestre nederst i gårdens hageanlegg skrinlegges og eksisterende atkomstvei på nordsiden av veien oppgraderes og benyttes isteden.
  • Anleggelse av ny bussholdeplass på hjørnet av Murenveien og Gml. Ringeriksvei støttes.

Vennlig hilsen

Bærumsmarkas Vennner                                                         Naturvernforbundet i Bærum

Stig Olai Kapskarmo                                                                 Jan Schwencke

leder                                                                                              leder

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

I kjølvannet av høringsuttalelsen ble det gjort en henvendelse til kommunepolitikerne om at den store parkeringsplassen heller burde legges syd på jordet nedenfor den eksisterende parkeringsplassen. Jordet ligger her på en gammel søppelfylling og SFT krever nytt fastere toppdekke. Saken endte med at et flertall i kommunestyret vedtok at antall boliger skulle reduseres fra 48 til 12 og at parkeringsplassen skal legges på nevnte jorde. Altså langt på vei ble dette en vunnet sak for Bærumsmarkas Venner og Naturvernforbundet i Bærum.

Oppdatert 2011.03.13.