Øverland Vestre – mindre vesentlig endring av reguleringsplan

Kommunen vil nå tillate bygging av en barnehage på dyrket jord på Øverland Vestre. Dette fremstilles som en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen fordi området ble avsatt til off. bygg og institusjon da reguleringsplanen for store deler av Øverland Vestre ble behandlet. Uansett mener vi det ble begått en saksbehandlingsfeil da reguleringsplanen ble behandlet, fordi det forelå et forslag om å regulere det aktuelle området til spesialområde bevaring på grunn av kulturminnene i området. I det minste skulle en dispensasjonssøknad blitt fremmet allerede den gang. Les mer om saken nedenfor i vårt brev av 21. mai 2008 til tiltakshaverens arkitekt.

Forhistorien

For noen år siden var kommunen på leting etter tomt for ny videregående skole til erstatning for Nadderud videregående skoles midlertidige skolebygg ved Nadderud stadion. Et av tomtealternativene var nettopp ovennevnte område på Øverland Vestre. Som kjent ble ny Nadderud videregående skole bygget på et av Gjønnes gårds jorder, på sydsiden av Kolsåsbanen. Vi forutsatte da at området på Øverland Vestre ville tilbakeføres til landbruk, men dessverre ble det ikke slik. Området i kommuneplanens arealdel ble isteden avsatt til off. bygg og institusjon. Nå vil kommunen få bygget en barnehage på stedet.

Viktig kulturlandskap med fredete kulturminner

Det er beklagelig at angjeldende område på Øverland Vestre ble omdisponert til andre formål. Vi begrunner dette med følgende:

  • Området ligger innenfor et av de fem større sammenhengende landbruksområdene i Bærum. Disse landbruksområdene er med i Plan for kulturvern i Bærum hvor det poengteres at deres helhetspreg har stor betydning i samspillet mellom gårdmiljøer og kulturlandskap. De representerer Bærums røtter og identitet og en oppstykking som her på Øverland er i strid med kulturvernplanen.
  • Bispeveien/Pilegrimsleden går igjennom det aktuelle området hvor det også er funnet automatisk fredete kulturminner.
  • Tiltaket vil endre karakteren på dette historiske kultur- og jordbrukslandskapet og bidra til at denne delen av Bærum vil miste sitt landlige preg med de opplevelsesverdier dette landskapet har for befolkningen spesielt i Østre Bærum.
  • Området er dyrket jord og det i seg selv burde være grunn nok til at det ikke bebygges.

Spesialområde bevaring eller dispensasjon

Da reguleringsplanen for Øverland Vestre ble behandlet, forelå det et forslag om å regulere det aktuelle området til spesialområde bevaring. Vi oppfatter det slik at det i motsatt fall måtte vært fremmet en søknad om dispensasjon i forhold til de automatisk fredete kulturminnene, men at dette ble ved en forglemmelse ikke gjort. Det er kun Riksantikvaren som kan gi dispensasjon fra bestemmelsen i kulturminnelovens § 8, og det er med forbauselse vi ser at fylkesrådmannen vil innstille på frigivelse uten vilkår når søknaden om dispensasjon oversendes til Riksantikvaren. Det er med vanntro vi konstaterer at verneverdier må vike som følge av en lapsus i planprosessen. Strengt tatt var dette en saksbehandlingsfeil.

Det tilliggende landbruksarealet

Området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til off. bygg og institusjon ligger delvis på oppdyrket naturmark og delvis på en eldre søppelfylling med et toppdekke som isolerer dårlig mot avgasser fra søppelfyllingen. Selv om det er pålegg om å skifte dette toppdekket til et mer ugjennomtrengelig dekke, vil dette delområdet neppe være egnet til bygg for permanent eller delvis opphold. Barnehagen er derfor planlagt på førstnevnte delområde, altså på den beste jorda.

Vi er kjent med at det lengst syd på jordet, mot Åsterud, skal anlegges en utfartsparkerings- plass. Naturvernforbundet i Bærum gikk inn for denne for å unngå en parkeringsplass for 250 biler i innfallsporten til marka og trafikkbelastning i begynnelsen av Murenveien som her faller sammen med traséen til Bispeveien/Pilegrimsleden. Selvsagt vil parkeringsplassen også redusere landbruksområdet, men den vil i hvert fall ikke stykke det opp.

Konklusjon

Kulturlandskapsverdiene, kulturminnene og feilen tidligere i planprosessen tilsier at området som er avsatt til off. bygg og institusjon samt barnehage ikke må bebygges. Den delen av området som ligger nærmest Gml. Ringeriksvei må reguleres til spesialområde bevaring, mens resten tilbakeføres til landbruk. Følgelig anmoder vi Riksantikvaren om ikke å frigi området ved å gi dispensasjon fra bestemmelsene i kulturminnelovens § 8.

Kopi: Riksantikvaren

Akershus fylkeskommune – sentraladministrasjonen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo

Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune

Bærum kommune – seksjonen for kulturvern

Oppdatert 2008.07.07.