På parti med naturen – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 7. september 2011

Hvilke partier vil sikre Bærums biologiske mangfold?

I forkant av forrige kommunevalg henvendte Naturvernforbundet i Bærum (NiB) seg til kommunens politiske partier og spurte hvordan de ville arbeide for at Bærum skulle følge opp den nasjonale forpliktelsen som krevde stans i reduksjonen av det biologiske mangfoldet innen 2010. Med en noe forskjellig innfallsvinkel var svarene fra samtlige partier positive. Med dette som bakteppe fremmet NiB som innspill til den da forestående rulleringen av kommekommuneplanens arealdel at en rekke navngitte biologisk viktige områder skulle reguleres til «Spesialområder bevaring – naturvernområder». Resultatet ble nedslående. Et overveldende flertall tok ikke et eneste av NiBs forslag til følge!

Da kommuneplanens arealdel 2010 – 2020 ble vedtatt, inngikk et temakart m/retningslinjer over Bærums registrerte biologisk viktige områder. Kartet gir riktignok visse føringer når det gjelder hensynet til det biologiske mangfoldet, men er uten rettsvirkning. Noen få områder er tidligere blitt regulert til bevaring, mens resten altså ikke er rettslig beskyttet mot nedbygging og fragmentering.

Mennesket er utgått fra og er uløselig knyttet til naturgrunnlaget. Dette er bygget opp gjennom millioner av år og består av utallige arter som inngår i økosystemer.  Samspillet mellom de mange plante- og dyreartene er finstemt og fungerer i en balansert avhengighet av hverandre. Utryddelse av arter skaper ubalanse og sårbarhet  – en ubalanse som på lengre sikt kan true vår egen eksistens.  

Bærum er en særdeles artsrik kommune i norsk sammenheng og har derfor en særlig forpliktelse til å sikre mangfoldet. I den nye Plan- og bygningsloven er innført såkalte hensynssoner for bl. a. ivaretagelse av det biologiske mangfoldet. Det kommende kommunestyret må være sitt ansvar bevisst og som et første skritt sørge for at de biologisk viktige områdene i Bærum inngår som hensynssoner når kommuneplanens arealdel rulleres neste gang.  Dernest må de største og viktigste områdene bli regulert til bevaring i samsvar med BioFokus` kartlegging av naturtyper i Bærum, utført på oppdrag av kommunen i 2008. BioFokus klassifiserte 126 områder som nasjonalt viktige, 344 som regionalt viktige og 64 som lokalt viktige.  

Arealbruken utgjør den største trusselen mot vårt naturgrunnlag. Det som umiddelbart synes som gode formål må også være forsvarlige ut fra et kritisk, langsiktig perspektiv hvor naturfaglig kompetanse medvirker før vedtak fattes. Et eksempel på gode formål er turveier, men selv disse må unngås i områder som er klassifisert som biologisk viktige.

Foran kommunevalget oppfordres velgerne til å sette seg inn i hvilke partier som er konkrete når det gjelder vern av naturmangfoldet. Her kreves mer enn bare runde og uforpliktende formuleringer.  

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

styremedlem

Oppdatert 2011.10.12.