Park på Gjønnesjordet – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 26. september 2011

Park vil bryte med reguleringsplanen og -bestemmelsene

Da boligutbygging på Gjønnesjordet ble vedtatt i oktober 2009, var forutsetningen at 2/3 av arealet ble avsatt til jordbrukspark og grønne løkker. Oppslaget i Budstikka 6.september om ”Ny park på tegnebrettet ” får oss til å reagere.

Her presenteres et forslag til park utarbeidet av gårdens eier og kommunen. Anleggelse av park mener vi bryter med reguleringsplanen og dens bestemmelser, fordi dette området av Gjønnesjordet fikk status som LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde). Dette går frem av det juridisk bindende kommuneplankartet. Friområder (park, turveier, natur) representerer et helt annet arealformål enn LNF og har i kommuneplankartet en annen farge.

Vi finner det også nødvendig å minne om følgende i reguleringsbestemmelsene når det gjelder LNF-området på Gjønnes: ”Landbruksareal skal avsettes til jordbrukspark og grønne løkker. Tilgjengeligheten til og gjennom området sikres ved gang- og sykkelveier. Innenfor området skal det tilrettelegges for aktiviteter som lek, uorganisert idrett og friluftsliv. Tilretteleggelsen skal ivareta et grønt kulturlandskap og ikke forhindre at området senere kan søkes tilbakeført til jordbruksdrift”

Realisering av en jordbrukspark, med for eks. dyr i innhegnet område, er forlatt i forslaget om bruk av landbruksområdet. Ved å forlate bestemmelsen om jordbrukspark, har planleggerne brutt vedtatte bestemmelser på dette punktet. Den planlagte parken med vannføring/basseng antar vi vil kreve store inngrep og forflytning av masser. Slike inngrep vil høyst sannsynlig være til hinder for tilbakeføring til jordbruksdrift. Dermed er etter all sannsynlighet reguleringsbestemmelsene også brutt på dette punktet.

Vi mener at aktiviteter, lek og friluftsliv kan legges til rette med enkle midler. Turvei gjennom området er allerede tegnet inn og sørger for tilgjengelighet. Dette vil ivareta kravet om bevaring av et grønt kulturlandskap og muligheten for å tilbakeføre området til landbruksdrift. Dessuten vil det være den rimeligste løsningen for kommunen i en tid hvor det planlegges store innstramminger i økonomien.

Budstikka mener i sin lederartikkel 7.september at planen som fremlegges er et eksempel på fornuftig og fremtidsrettet arealpolitikk. Dette får stå for avisens egen regning. Vi tviler på at alle i flertallspartiet Høyre mener det samme som Budstikka, selv om to av deres fremste ledere er begeistret for parkforslaget.

Naturvernforbundet i Bærum forventer at reguleringsplanen for Gjønnes etterleves. Her har politikerne et ansvar.

Aud Karlsrud

Styremedlem

Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2011.10.12.