Planarbeidet for reguleringen av Kleivveien 22 m.m. (tidligere Kleiven gård ved Bekkestua)

For i størst mulig grad å ivareta Bærums grønne preg mener vi at det bør legges opp til en mer konsentrert bebyggelse langs banene. Derfor må det  være feil at hele den aktuelle tomten blir bebygd med småhus.

LINK arkitektur AS

v/Hanne Sophie Solhaug

Elveveien 81

1366 Lysaker

Kopi: Bærum kommune – Plan og bygningstjenesten

                                                                                                                                      Bekkestua, 28. mai 2013

Merknader til planarbeid for regulering av Kleivveien 22 m.m.

Vi takker for Deres brev av 02.05.2013 og har følgende merknader:

Bærum kommune arbeider for tiden med Kommuneplanen 2013 – 2030 der arealstrategien skal inngå i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har presentert tre modeller for den langsiktige arealutviklingen Bærum og ifølge fremdriftsplanen skal det i juni 2013 tas politisk stilling til hvilken modell eller kombinasjon av modeller som skal gjelde som arealstrategi.

Som De sikkert er klar over forventes det en høy befolkningsvekst i Bærum. Samtidig vil kommunen prøve å finne en arealstrategi så kvaliteten på omgivelsene ikke forringes. En av de modellene som Rådmannen har presentert (Modell 2) har i seg de signalene og utsagnene som til stadighet er kommet fra politikerne og interesseorganisasjoner innen natur- og miljøvern. Disse går ut på at sentre, knutepunkter og stasjonære områder skal utvikles, hvilket betyr en boligfortetning i områder med gangavstand til kollektivtransport, og da primært til skinnegående transport. Kleivveien 22 ligger i gangavstand til Kolsåsbanen og det må derfor være feil og i strid med en forventet arealstrategi at denne tomten blir bebygd med småhus. En  blokkbebyggelse, spesielt på jordet sydvest for gårdstunet, må være det riktige her.

Vi råder Dem og grunneieren til å utsette det videre planarbeidet inntil politikerne har tatt stilling til arealstrategien for Bærum.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                        Finn Otto Kvillum

Leder                                                                           Styremedlem og saksbehandler 

Oppdatert 2013.06.16.