Planprogrammet for kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka

Vi henviser til saken ovenfor med overskriften ”Tanumplatået får omsider sitt vern”. Vår høringsuttalelse til planprogrammet (datert 29.05.2009) lød som følger:

Innledning og forutsetninger

Vi vil først gi uttrykk for at det utarbeidede forslaget til planprogram gir et godt utgangspunkt for bevaring av Tanumplatået og Hornimarkas mangfoldige verneverdier. Forslaget gir en fyldig og god beskrivelse av verneverdiene og problemstillingene.

For at selve kommunedelplanen skal bli et godt og utvetydig dokument, må den ledsages av retningslinjer, juridisk bindende bestemmelser og plankart som sikrer de beskrevne verneelementene og landskapet. Den må dessuten gi områdene et varig vern, hvilket betyr at kommunedelplanen ikke skal rulleres lik andre kommuneplaner.

Markaloven er som kjent vedtatt med eksisterende grenser. Det betyr at Hornimarka ligger i marka. Hornimarka med dets natur-, kulturlandskaps- og kulturminner bør derfor gjennom loven være godt nok sikret for fremtiden. Selv om vi er av den oppfatning at Hornimarka skal forbli i Marka, forholder vi oss til det fremlagte planprogrammet i vår uttalelse.

Avgrensning og grøntkorridorer

Vi støtter planprogrammets forslag til avgrensning, men det er viktig at det i kommunedelplanen legges inn grøntkorridorer ned til Sandviksvassdraget. Dette har betydning ikke minst for faunaen.

Jong: Her bør legges inn en grøntkorridor mellom Emma Hjort-området i nordvest og Jong-gårdene og Bjørnegård i sydøst. Vi vet at hjorteviltet vandrer mellom platået og elva på denne strekningen.

Skui/Kveise: Det er meget viktig at vegetasjonsbeltet nedenfor jordene til gårdene Skui søndre og Kveise beholdes. Foruten Jong er det innenfor planområdet bare her at boliger eller andre tekniske inngrep ikke bryter den naturlige forbindelsen mellom Tanumplatået og elva (bortsett fra veien som skiller). Dessuten vet vi at vegetasjonsbeltet er et viktig oppholdssted og tilfluktssted for viltet i området, spesielt den truede bestanden av fasan.

Skui/Kveise

Vi knytter ytterligere kommentarer til Skui/Kveise siden det i forslaget til Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020 er lagt inn et fremtidig boligområde både i vegetasjonsbeltet og på en ikke ubetydelig del av jordene nedenfor Gml. Jarenvei.

I forslaget til planprogrammet ligger Skui/Kveise inklusive vegetasjonsbeltet innenfor grensen til Tanumplatået. I Kulturvernplan for Bærum har Tanumplatået den samme grensen i dette området. Det må derfor være både selvmotsigende og helt galt om deler av Skui/Kveise skal løsrives fra en verneplan som nettopp skal ivareta og sikre helheten i det eksisterende og karakteristiske landskapet. Et annet meget viktig argument som taler imot boligprosjektet er at dyrkbar jord blir nedbygd.

Landbruksnæringen

Vi er fullt på det rene med at kommunedelplanen må gi rom for et levende og lønnsomt landbruk, men det må utøves innenfor en ramme som ivaretar verneverdiene, dvs. naturverdier, kulturminner, fornminner, zoologiske verdier, geologiske verdier, friluftsverdier, opplevelsesverdier samt verdier knyttet til landbruket selv. Følgelig må det i retningslinjene og bestemmelsene gå klart frem hva som kan tillates og ikke tillates av tiltak og driftsformer.

Idrett

Formålet med kommunedelplanen er vern og bortsett fra tiltak innen landbruket i henhold til retningslinjer og bestemmelser, mener vi det ikke skal være rom for tiltak som medfører inngrep i landskapet eller terrenget. Dette betyr at anleggs- eller arenabasert idrett ikke kan tillates. Heller ikke støyende aktiviteter som fra modellflyaktiviteten på Jordbru hører hjemme i et vernet område. Den eksisterende lerduebanen og miniatyrskytebanen på Jordbru bør helst flyttes, men vi innser problemet med å finne egnede erstatningsarealer.

Når det gjelder ridning, bør man søke å få etablert ridestier på egnede steder slik det gjort andre steder i Bærum.

Medvirkning

Vi ser positivt på at det inviteres til medvirkning ved utarbeidelsen av kommunedelplanen. Slik vi ser det bør følgende grupper delta, der vi antyder i parentes hvem som bør være med.

1. Grunneierne (de må selv utpeke sine representanter)

2. Velforeninger (Tanum Vel og Skui Vel)

3. Natur- og miljøvernorganisasjoner (Bærum Natur- og Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum, Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum)

4. Kulturminner (Asker og Bærum Historielag)

5. Idrett og friluftsliv (Jardar, Jutul og DNT Oslo og omegn)

6. Overordnede myndigheter (Akershus fylkeskommunes kulturminneavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling)

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Oppdatert 2009.07.28.