Posten til Lørenskog vil gi økt trafikk i Groruddalen

NOA advarer mot å legge Postens nye terminal til Lørenskog. Å flytte terminalen ut av Oslo vil øke transporten og utslippene dramatisk.

– Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) vil på det sterkeste advare mot at Posten legger Østlandsterminalen på Lørenskog. Terminalen bør legges til Alnabru, som er regionens knutepunkt for gods. Det er svært viktig å redusere biltrafikken i Groruddalen. Miljøbelastingene fra trafikken i Groruddalen er i dag langt over tålegrensen, sier Gjermund Andersen, daglig leder i NOA. Konsekvensutredningen: ”Trafikk og forurensning” av Norconsult viser at biltrafikken vil øke med hele 26 prosent hvis Postens Østlandsterminal legges til Robsrund på Lørenskog i forhold til Alnabru-alternativet.

– Skal en stor virksomhet som Posten ikke ta ansvar for miljø og forurensning, spør Andersen.

– Det er også vanskelig å forstå at Postens eventuelle etablering i Lørenskog vil være i samsvar med den rødgrønne regjeringens satsing på Groruddalen. Siden denne saken har såpass store miljømessige konsekvenser, vil det virke underlig hvis en statseid bedrift skal være blant de første som bryter med denne erklæringen, sier Andersen.

Les brevet fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus til Lørenskog kommune:

Til

Utbyggingstjenesten, Reguleringskontoret

Lørenskog kommune

Hasselveien 3

1470 Lørenskog

Fakta om trafikkbelastning for Groruddalen ved å legge Østlandsterminalen til Robsrud

Tabellen nedenfor som viser forventet trafikkbelastning ved å legge Østlandsterminalen til Robsrud er hentet fra konsekvensutredningen: ”Trafikk og forurensning” av Norconsult.

s.29 under kapittelet ”Spesielle forhold – Groruddalen”

(Konsekvensutredningene er gjennomført av 2 konsulentselskaper på oppdrag fra Posten og finnes på Postens hjemmeside www.posten.no.)

Dagens situasjon

Stubberud

Robsrud Utviklingstrinn 1

Robsrud Utviklingstrinn 2/3

Godstransport Posten

12 932 700

11 703 900

12 677 400

12 630 600

Arbeidsreiser Posten

6 710 600

8 878 800

11 141 000

13 195 000

Sum

19 643 300

20 582 600

23 818 400

25 825 600

Denne viser at merbelastningen pr. år ved å legge Østlandsterminalen til Robsrud sammenlignet med Alnabru medfører 5.243 millioner mer utkjørte km. Som en kuriositet er det 40.070 km rundt jorda ved ekvator, som igjen betyr at merbelastningen tilsvarer 130 ganger rundt jorda. Det blir relativt mye skytteltrafikk opp og ned Groruddalen! Grete Horntvedt uttalte forøvrig nylig i Aftenposten Aften at total trafikkmengden over bygrensen øker med 7-8% dersom Posten får etablere seg i Lørenskog.

Tallene viser at antall utkjørte kilometer øker med 25,5 % ved plassering på Robsrud i stedet for Alnabru (og med 36% mer enn ved dagens plassering). Siden Posten stadig kjøper opp transportselskaper er det all grunn til å tro at økningen i trafikk i Groruddalen ved en plassering på Robsrud, vil bli enda større enn det konsekvensutredningen viser.

I 1999 vektla Posten trafikkbelasningen i Groruddalen som argument for å velge Alnabru – i 2005 ser vektlegges det ikke_

I 1999 gjennomførte Posten en tilsvarende konsekvensutredning for etablering av Postens brevsenter. Her ble Alnabru anbefalt som det beste alternativet, mens Robsrud ble sett på som ”lite ønskelig” med samme begrunnelse som Nittedal-alternativet.- hvor det b.l.a. står: ”Dette alternativet totalt sett representerer enn større belastning for hovedveinettet og Groruddalen enn alternativ 1 (Alnabru/Alfaset). Nytt sitat fra 1999-utredningen: ”Alnabru er et knutepunkt for godstransport og har en optimal beliggenhet i forhold til både jernbane og hovedveinett”.

Det er derfor grunn til å stille spørsmålstegn ved 2005 utredningen, som konkluderer med at Robsrud er det beste alternativet. Posten vurderinger av Stubberud og Robsrud i fagutredning – lokalisering er snudd opp ned i forhold til 1999 utredningen. Denne gangen vektlegges plutselig ikke belastning av Groruddalen, hovedveinett og miljø, se tabell i pkt. 2.1 s.6.. I samme tabell får for eksempel Robsrud og Stubberud samme score (3) på nærhet til jernbane. Dette er jo oppsiktsvekkende når det på neste side i samme rapport står; ” At Østlandsterminalen ligger nær Lørenskog stasjon betyr imidlertid ikke noe for Postens godstransporter med jernbanen. Disse vil allikevel gå om Alnabru, hvor all omlasting vil foregå. Uansett hvor man i Oslo-regionen lokaliserer Postens Østlandsterminal., så vil det være Alnabru som blir navet i Postens jernbanetransport. Av den grunn er det heller ikke noe alternativ å tenke seg et sidespor fra Lørenskog stasjon til Østlandsterminalen, da dette vil være en løsning som ut fra jernbanens logistikk vil være lite rasjonell.”

På side 6 i 2005 utredningen står imidlertid følgende (uten at dette vektlegges i vurderingene)

Sitat fra Postens konsekvensutredning:

Ut i fra hensynet til transport og miljø kommer Robsrud-alternativet dårligere ut enn det mer sentrale Stubberud-alternativet.”

Postens motiver for plassering på Robsrud:

Posten har tidligere vurdert å legge sin planlagte Østlandsterminal til Alnabru-området i Oslo, og sier så sent som 16. desember 2004 i en pressemelding at «Stubberud-feltet på Alnabru er et attraktivt alternativ for Posten». Både Postens egen konsekvensutredning (utarbeidet av Norconsult) og Statens vegvesen har konkludert med at ut fra hensynet til transport og miljø kommer Robsrud-alternativet dårligere ut enn det mer sentrale Stubberud-alternativet.

Posten forsøker nå å fremstille saken slik at Stubberud-alternativet er helt ute av planene. Dette er nok en strategi og taktikk i forhold til Lørenskogs politikere. Når Lørenskog kom opp som et alternativ, ble plutselig Alnabru helt uaktuelt. Grunnforholdene på Stubberud vil selvfølgelig kreve utbedringer før tomten kan bebygges, men spørsmålet er om ikke det er et bedre alternativ enn å belaste Groruddalen med vesentlig mer trafikk. Posten har det imidlertid travelt fordi bedriften i 2007 mister sitt siste monopol, og det ser ut til at de antar at saken raskere kan gå igjennom i Lørenskog enn i Oslo.

Posten sier forøvrig at de kan ved en lokalisering på Lørenskog få en større grad av samordning av sin virksomhet. I konsekvensutredningen ”Trafikale konsekvenser” av Sweco Grøner (s. 21) står det at antall ansatte er i dag 3812, mens Posten har selv gått ut med at det bli opptil 3000 arbeidsplasser på Robsrud (kilde: artikkel i Postens egen reklameavis på Lørenskog fra 28. september i år). Dette viser at det ligger betydelige nedbemanninger i planene ved flytting til Robsrud, og at det er kun bedriftsøkonomiske hensyn som legges til grunn.

Status politisk på Lørenskog

På Lørenskog har følgende partier sagt nei til Posten:

· SV, Krf, Venstre, Frp og frittstående representant Trond Føsker.

· Høyre har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere saken.

· Lørenskog Arbeiderparti med ordfører Åge Tovan i spissen er det eneste partiet som har gått ut og argumentert for å få Posten til Lørenskog. Han argumenterer med at det vil bety flere arbeidsplasser til Lørenskogs innbyggere. (Her må det kommenteres at Alnabru er kun 10 minutters togtur fra Lørenskog, så veldig vanskelig er det ikke for Lørenskogs innbyggere å reise til jobb ved en lokalisering på Stubberud. Lørenskog og Oslo er i stor grad også en del av det samme arbeidsmarked).

Høyre og Arbeiderpartiet har forøvrig flertall i kommunestyret, så saken kan med andre ord vippe i begge retninger.

I Oslo er det tverrpolitisk enighet i Oslo om at Østlandsterminalen bør legges til Alnabru.

Oppsummering:

Vi synes at plassering av Østlandsterminalen reiser 2 viktige spørsmål:

1) Groruddalen er belastet med mye trafikk fra før, og grensen for hva som er forsvarlig må snart begynne å nærme seg. Det er derfor bekymringsverdig at Groruddalen skal belastes med en ytterlig stor økning i trafikkmengde som følge av Postens planer.

2) Skal en stor virksomhet som Posten ikke ta ansvar for miljø og forurensning?

Det er videre vanskelig å forstå at Postens eventuelle etablering i Lørenskog vil være i samsvar med den rødgrønne regjeringens satsing på Groruddalen. Siden denne saken har såpass store miljømessige konsekvenser vil det virke underlig hvis en statseid bedrift skal være blant de første som bryter med denne erklæringen.

Les høringsuttalelsen fra Statens Vegvesen, som uttrykker sterk bekymring for trafikkbelastningen.