Pressemelding: Lederbytte i NOA

Etter 35 år i NOA gir Gjermund Andersen stafettpinnen videre til Nikolai Norman, som tar over som ny styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, og Håkon Eide Gundersen, som tar over stillingen som daglig leder i fylkeslaget.

 Siden 80-tallet har Gjermund ledet kampen for naturen og friluftslivet i Oslo og omegn som daglig leder i NOA og leder i Naturvernforbundets skogutvalg. Siden 2013 har han også vært styreleder i NOA. Takket være hans eksepsjonelle engasjement og kreative innsats gjennom aksjoner, sivil ulydighet, formidling og politisk press har Naturvernforbundetstått for nær 100 verneområder i Marka. Den største seieren i karrieren var vernet av Spålen-Katnosa og Oppkuven i 1995, og han var en viktig pådriver for Markaloven som trådte i kraft i 2009. De seneste årene har han bidratt med å kjempe gjennom plukkhogst som forvaltningsmetode i Oslo kommuneskoger, og som siste krone på verket har han lagt frem et forslag til hvordan Marka kan sikres fremover. 

Gjermund fortsetter som leder i Naturvernforbundets skogutvalg, og i full stilling som rådgiver for skog i fylkeslaget. 

«Jeg trekker meg tilbake fra ledelsen av NOA hovedsakelig fordi vi har funnet et svært godt mannskap til å videreføre arbeidet. Selv skal jeg bruke all min tid på det jeg brenner aller mest for, nemlig skogen og Marka» sier han.

Nå skal Nikolai og Håkon samarbeide om veien videre. For begge to blir det viktig å videreføre arbeidet med basen på Søndre Sandås som skal bli et knutepunkt for dugnadsgrupper, lokallag og formidling av naturkunnskap og naturglede. På agendaen står også å løfte NOAs plan for videre sikring av Marka samt styrke aktiviteter som skaper engasjement for naturvernet. 

Den påtroppende styrelederen har bred erfaring fra naturvern- og friluftslivarbeid og satt blant annet i OOT-styret sammen med Gjermund på 90-tallet. Han var aktiv i markaaksjoner for fredningen av Spålen – Katnosa, og har jobbet som breinstruktør i DNT. De siste 20 årene har Nikolai vært aktiv i NOA, dels som medlem av Markagruppa, og fra 2006 i driftsstyret på Frønsvollen. I tillegg har han bistått NOA i flere juridiske saker, blant annet som advokat i søksmålet rettet mot NOA for å få underkjent plikten til fremleggelse av miljøinformasjon – som fylkeslaget vant i høyesterett.

«Tilgang på urørt natur, biologisk mangfold og et bærekraftig miljø har stor betydning for vår fysiske så vel som psykiske helse og derved fremtidige generasjoners livskvalitet. Denne problemstilling registrerer vi nå en økt oppmerksomhet rundt ikke minst gjennom det siste år hvor de kortreiste naturverdier har fått økt betydning. Jeg ser ingen mer meningsfull oppgave å jobbe med enn det NOA står for» sier Nikolai. 

Håkon Eide Gundersen som tar over som daglig leder har en mastergrad i statistikk fra Universitet i Bergen, men etter 11 år med ansvar for priser og forsikringsvilkår i SpareBank 1, og like mange år med turer i Oslomarka, begynte Håkon å studere skogfag ved NMBU i 2018, og fant sitt kall. De siste to årene har han gjort en stor jobb som kontorleder i NOA, og skriver nå en avsluttende masteroppgave om temaet «grønn infrastruktur i norsk skogforvaltning».  

«Det som trakk mitt engasjement mot NOA var NOAs arbeid for markanaturen og det vil også være en hovedprioritet for meg fremover. Forvaltningen av Oslomarka kan sies å være et speilbilde av arealforvaltning i det store: Hvordan kan vi klare å utnytte ressursene og arealene på en måte som ikke går på bekostning av naturmangfoldet og folks mulighet for naturopplevelser, rekreasjon og friluftsliv? I NOAs område er arealbruk en fundamental problemstilling, enten det er natur og grøntstrukturer i byen, utbyggingspress i randsonene, nedbygging av strandsonen og forurensning til fjorden, eller flatehogstene i Oslomarka. NOAs lokallag og arbeidsgrupper for marka, byen og fjorden har en helt sentral rolle i å tale naturens sak i Oslo og Akershus» forteller han.