Protest mot fjerning av almetre i Fredrik Stangs gate

Saksnummer: 201921020 og 201913280

NOV ble i mars kontaktet av en bekymrede beboere på Frogner som var redd for at man ville fjerne et gammelt almetre på eiendommen til Petter Stordalen (Fredrik Stangs gate 22). NOV har engasjert seg i saken og innsendt en protest, fordi man mener argumentene for fjerning av treet og utredningen som er blitt utført er for dårlig underbygget.  

Felling av almetreet har lenge vært ønsket av eieren av Frederik Stangs gate 22 og er knyttet til pågående endring av en gateport og plass for avfallscontainere på naboeiendommen Fredrik Stangs gate 20. Felling av almetreet er begrunnet med at murhjørnet mellom Fredrik Stangs gate 20 og 22 er i ferd med å rase ut på grunn av almetreet. NOV har framført følgende argumenter:

Det er ikke utført en pålitelig, grundig og god nok vurdering av de geotekniske og trefaglige forholdene knyttet til den eksisterende muren og muligheten for å utbedre denne og bevaring av almetreet. NOV mener videre at det bør lar seg gjøre å utforme en avfallsplass og en port på en måte som samtidig gjør det mulig å ta vare på treet. Det er, samlet sett, urimelig at et gammelt (100-200 år), flott, rødlistet almetre må ned, fordi noen ønsker seg en bedre avfallsplass. Almetreet ble undersøkt i 2018 av arborister og det ble fastslått at treet er friskt. Almetrær er en av våre mest biologisk verdifulle treslag. Almetrær blir i økologien betegnet som såkalte «hotspots» for biologisk mangfold. Rødlistede arter er ikke jevnt fordelt utover i landskapet, men knyttet til slike bestemte «hotspot»-habitater. Edelløvtrær herunder alm er en slik habitat. I en feltundersøkelse av edelløvtrær over det meste av landet i 2015 ble alm identifisert som edeløvslaget med flest rødlistede arter. Det er fra før registrert 676 rødlistede arter på alm. I det vesentlige er dette ulike lavarter, sopparter og mosearter.

Som kjent så har og er almetrær i Norge vært rammet av almesyken. Almesyken er forårsaket av innførsel av to ulike patogene sopper i ulike tidsperioder. Den siste epidemien nådde Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Det er beregnet at ca. 30 % av bestanden av almetrær i Norge er blitt borte pga. almesyken. Spredningen har vært langsommere i Norge enn f.eks. i Sverige og Danmark. Men forskerne forventer at varmere klima kan innebære at almesyken sprer seg raskere og at man vil oppleve en akselererende nedgang i almebestanden i Norge.

Oslo kommune har vedtatt en egen ’Strategi for bytrær’. Vi vil også minne om at i kommuneplanen for Oslo fra 2015 står det bl.a. at: «Ved regulering skal verdifull vegetasjon og trær sikres. Det bør ikke gjennomføres tiltak som skader større trærs røtter og krone eller reduserer trærnes vekstvilkår. Ny bebyggelse skal plasseres slik at større trær bevares.».

Vår henstilling var at Oslo kommune følger sin egen strategi også i denne saken. Og at det bør lar seg gjøre å utforme en avfallsplass og en port på en måte som gjør det mulig at man samtidig tar vare på treet.   

NOV har nå i etterkant fått opplyst at søknad om å felle treet er blitt trukket tilbake.