Protest mot inngjerding av friområde langs Risbekken

Saksnummer:  202005365

Les hele høringssvaret her.

Høringssvaret er innsendt av Naturvernforbundet Oslo Vest og Naturvernforbundet Oslo Nord. 

En observant turgåer la i mars i år merke til at et område langs og over Risbekken var inngjerdet med et relativt nytt gjerde. Gjerdet ser strøkent, nytt og nylakkert ut. Turgåeren synes dette var underlig all den tid Oslo kommune har nedfelt krav om at et 20 meters belte på begge sider av vassdrag skal være friområder. Kommunen ble underrettet og har sendt varsel til grunneier om det ulovlige forholdet på eiendommen med varsel om pålegg om fjerning av gjerdet og tvangsmulkt. Ifølge kommunen er det ikke blitt søkt om eller blitt godkjent oppsetting av gjerdet. Plan- og bygningslovens paragraf 1-8 sier i første avsnitt bl.a. «i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»

Grunneieren kan fjerne gjerdet eller søke om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven. Det er godt mulig grunneier vil etterkomme kravet fra kommunen om å fjerne gjerdet ettersom det skal mye til for å få godkjent en dispensasjon som bryter med grunnleggende lovverk og Oslos egne regler for forbud mot tiltak langs vassdrag. Naturvernforbundet i Oslo Vest og i Oslo Nord synes dette er såpass graverende at man har sendt en protest til Oslo kommune. Ikke minst fordi gjerdet ikke bare er satt opp langs en strekning av Risbekken, men krysser også bekken og gjør det umulig for allmenheten å ferdes fritt langs bekkefaret (jfr. bilde). Et område langs bekken som i realiteten er og skal være et friområde. Men også fordi vi reagerer sterkt på at grunneiere setter opp gjerder eller andre stengsler i friområder uten at fordi dette verken er søkt om eller er godkjent av noen etat i Oslo kommune. Vi påpeker også at det i rammetillatelsen som ble gitt grunneier for å oppføre en bolig står det eksplisitt: «Eiendommen grenser i øst til Risbekken. Kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen (Grøntplan for Oslo) vedtatt i bystyret 15.12.93 gir en generell retningslinje om at alle åpne vassdrag bør bevares med minst 20 meters grønt belte på begge sider.» Vi kan ikke se at grunneier har noen troverdige argumenter som kan forsvare at gjerdet bør stå slik det står i dag. Reguleringsbestemmelser bør opprettholdes og etterleves. Det er i utgangspunktet trist og nedslående at man har tatt seg til rette på den måten det er gjort i dette tilfellet. Oslos grøntareal er under nok press gjennom fortetting og utbygging om ikke enkeltpersoner i tillegg skal tilrane seg friområder for å gjøre det om til egne private hager.