PRØVER Å UNNGÅ OPPMERKSOHET OM OMSTRIDT VEIANLEGG

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) gikk tirsdag 13.06 til aksjon mot byggingen av Dammyrdalsveien (på Krokskogen, mellom Sørkedalen og Lommedalen). Med 10 aksjonister var vi klare til å stanse arbeidene. Veiarbeidet var i gang på morgenen, men ble avsluttet før aksjonistene nådde inn.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent bygging av 1,8 km ny skogsbilvei over Dammyra på Krokskogen. Arbeidet med veibyggingen er igangsatt til tross for at beslutningsgrunnlaget er til vurdering hos Sivilombudsmannen.  Den første veistumpen (ca 250 meter) er allerede bygget opp med store mengder tilkjørt stein. Arbeidet pågikk i hele forrige uke, med full intensitet, men stoppet opp tirsdag, da aksjonistene nærmet seg:

Det er tydelig at grunneieren er redd for oppstuss om saken, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA. Byggingen er igangsatt uten at det er foretatt avklaring av hvordan slike veier skal behandles etter markaloven.

Fylkesmannen mener det ikke er nødvendig med en vurdering av veiens konsekvenser for friluftliv og naturopplevelese, fordi området er regulert til LNF (landbruk, natur og friluftsliv) i kommuneplanen, noe NOA er helt uenig og har bragt inn for Sivilombudsmannen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at det ikke er nødvendig med en egen vurdering av konsekvensene, så lenge området er regulert til skogbruk i kommuneplanen. Dette mener NOA er feiltolkning av loven, og har bragt saken inn for Sivilombudsmannen (SOM).

NOA krever en reell vurdering av hva veien betyr for friluftsliv og naturopplevelse. Blir Fylkesmannens tolkning av loven stående, er det snart fritt fram for veibygging i Marka. Saken kan derfor få store konsekvenser, sier Andersen. Vårt krav ved aksjonen er at anleggsarbeidet skal stanses, inntil Sivilombudsmannen har vurdert lovanvendelsen.

Dammyrdalsveien vil skjære av det siste sammenhengende beltet med veiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike. Blir veien vinterbrøytet, vil den ødelegge nærmarkas snøsikreste løype langs Gråseterveien.

I tillegg til denne prinsipielle vurderingen av området synes NOA det er underlig at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått en anmodning fra NOA om utsatt iverksetting av veibyggingen inntil Sivilombudsmannen har avgjort saken. Fylkesmannen mener at veien bare kan fjernes, dersom NOA skulle få medhold hos SOM. Å fjerne en vei som er bygd for de største lovlige kjøretøy på norske er ikke lett gjort.

Dette er mitt hjertebarn, sier eventyrer og polfarer Liv Arnesen som støtter NOAs aksjon. Det er et urørt område, hvor man kan gå milevis uten å se en skogsbilvei. Jeg bruker Marka mye og er of​te i akkurat dette området. Det er veldig trist om denne veien kommer. Vi er i ferd med å ødelegge den unike naturen vi har, det er bare til å gråte av. Nå må vi ta vare på det som er igjen, sier Arnesen.

Mer informasjon: Gjermund Andersen, styreleder i NOA, mobil 9522 6402.

Vedlagt: bilder fra tirsdagens aksjon