Regjeringen svikter naturen i nytt statsbudsjett

Mens flere milliarder bevilges til oljeutvinning og gruvedrift er bevaring av natur så vidt nevnt i statsbudsjettet for 2021. 

På tross av at Norge ikke når ett eneste av målene som ble satt for å stanse tap av biologisk mangfold i 2020 og veien til målet om 10% skogvern er flere tusen dekar unna, økes ikke bevilgningen til naturvern med én krone i det nye statsbudsjettet. 

Derimot bevilger regjeringen flere milliarder til gjødsling av skog, leting etter olje og nedbygging av natur – helt kontraporduktivt til Norge, og verdens, klimamålsetting og handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold. 

For å stanse tap av biologisk mangfold og øke jordens evne til karbonopptak og lagring må vi verne de viktigste naturtypene vi har, og rehabilitere de som er i ferd med å forsvinne. Gammelskog og myr er blant de naturtypene i verden som lagrer mest karbon, og har en mengde truede arter på rødlisten knyttet til seg. Ved at regjeringen bevilger mer penger til infrastruktur for skognæringen tilrettelegger de for mer drift, samtidig bevilger de ingen ting til å sikre de sårbare artene i skogen. Og ved å bevilge mer penger til gjødsling av skog setter de våtmarkene i fare for forurensing – uten en redningsplan. 
Vi kan ikke kompansere for tap av gammelskog med gjødsling. Hurtigvoksende granplantasjer er fortsatt granplantasjer – ensaldrede og hugstklare ved 80år. Gjødsling av skog vil ikke føre til eldre skoger og større artsmangfold, det vil føre til mer penger i skognæringens kasse, og forurenset myr. 

La dere ikke lure. Dette er ikke et «grønt statsbudsjett». Dette er et statsbudsjett som motarbeider all viten om hvordan vi skal klare det grønne skiftet, dette er et statsbudsjett som svikter, ikke bare naturen, men oss alle. 

Her kan du se statsbudsjettet i sin helhet. 
Her kan du lese leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundbergs kommentarer til budsjettet.