Reguleringsplan Ødegården

Naturvernforbundet i Lørenskog har følgende kommentarer til det mottatte forslag til reguleringsplan Ødegården.

Til Lørenskog kommune, 2.11.2017

Generelt

Naturvernforbundet er bekymret for presset på marka som den omfattende utbyggingen Ødegården medfører.

Skjettenkollen er et relativt lite friluftsområde der presset allerede er betydelig. 

I tillegg til Ødegården kommer  utbyggingen av Haneborgåsen Panorama og også Vinterparken, som tar en del av marka.

I stedet for utvidelse, burde  utbyggingsområdet på Ødegården reduseres.

 Vi har merket oss at  det  er viktig å ta hensyn til den rødlistede Skogsalm i området  i forbindelse med anleggsfasen og forutsetter at det blir fulgt opp.

Vi mener at det må settes av plass for hageparseller  eller andelsjordbruk i området og er forbauset over at det ikke er funnet plass til slike. Dette må rettes opp.

Oppvarmingsløsninger:Naturvernforbundet forutsetter at oppvarming må skje med fjernvarme/alternative løsninger som jordvarme og solcellerog ikke med elektrisk strøm.

Felt B14

Vi mener at det er helt feil og en tilsnikelse å koble B14 til de øvrige utbyggingsområdene B2, B3  ogB 5, som alle er ferdig regulerte områder.

I tillegg er det så vidt vi forstår et brudd  på de forutsetningene som ble gitt ved kommunedelplanen for Ødegården.

Det er etter vår mening av stor viktighet å beholde det grønne draget langs den skråningen som går langs de to boligene på felt B14

Disse boligene hører med i landskapsbildet med gårdstunet sammen med med den lille resterende grøntvegetasjonen.

Vi må sikre at det grønne draget opprettholdes fra selve gården og gjennom det langstrakte landskapet opp til skoggrensa 

Det kan finnes gode bruksområder for de to byggene, så som en lokal kafè, forsamlinghus og ungdomsklubb.

Konklusjon: Vi foreslår at felt B14 tas ut av planen.