Restaurering av natur etter anleggsarbeid

I forbindelse med ny spillvannstunnel på Vevelstad ble en svartorskog og en fukteng ødelagt


Naturvernforbundet i Nordre Follo har sendt spørsmål til kommunen om restaurering av de naturområdene som ble ødelagt i forbindelse med byggingen av spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia.

I den forbindelse ble riggplassen, med store mengder steinmasser,  anlagt i en svartorsumpskog. En midlertidig gang og sykkevei ble lagt gjennom ei fukteng som er et viktig leveområde for amfibier og fugler. Tidligere var det bare en liten sti som gikk gjennom denne enga. En del gråselje ble også hugget og lagt i hauger.