Retningslinjer for trefelling i borettslag

Trefelling i borettslag er pr idag ikke underlagt samme krav og hensyn som i småhusbebyggelse. Beboere fortviler over vilkårlig trefelling i borettslag. Naturvernforbundets lokallag i Groruddalen har derfor sendt inn en uttalelse til kommuneplanens arealdel der vi ber om at bruk av hensynssoner vurderes for bedre vern av trær i borettslag.

Groruddalen har mange borettslag og Naturvernforbundets lokallag i Groruddalen blir av og til kontaktet av fortvilte beboere som opplever at styret i deres borettslag praktiserer en vilkårlig felling av trær. Vi har derfor i samråd med saksbehandler Hans Martin Aambø i Plan- og bygningsetaten sendt inn en uttalelse til kommuneplanens arealdel der vi ber om at man vurderer hvordan Oslo kommune i det forestående planarbeidet kan bidra til at trær/vegetasjon i borettslag/boligsameier får minst tilsvarende vern som i områder regulert i småhusplanen. Vi ber om at man vurderer hvordan plan- og bygningslovens § 11-8 om hensynssoner kan benyttes i denne sammenheng. Selve høringsuttalelsen kan leses her.