Ringeriksbanen – høringsuttalelse til trasèvalg gjennom Bærum

Jernbaneverket

Arkivsenteret

Postboks  4350

2308 Hamar

postmottak@jbv.no

Bærum kommune

Formannskapet

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                                          Bekkestua, 27.03.2015

Ringeriksbanen – høringsuttalelse til trasèvalg gjennom Bærum

Vi er kjent med at Jernbaneverket i sin silingsrapport har kommet frem til to alternative plasseringer av stasjon for å betjene befolkningen på Avtjerna som ligger inne som et fremtidig, stort utbyggingsområde i Bærum. Den ene plasseringen er ved Bjørum sag (alt. 1c) og den andre ved Rustad (alt. 1b).

Vi har følgende kommentarer til de to alternativene:

Alt. 1b ved Rustad

Jernbanelinjen vil her gå igjennom et jordbrukslandskap. Stasjonen regner vi med vil bli av et slikt omfang, inklusive tilførselsvei, stor p-plass, m.m., at dette åpne landskapet fullstendig vil endre karakter. Og dynamikken i en slik endring skal vi ikke se bort ifra. Den vil høyst sannsynlig medføre at en videre utbygging, for ikke si nedbygging av dette landskapet. Grunnlaget for jordbruksdrift vil falle bort. Gårdene og landskapet slik det fremstår i dag er en del av Bærums historie og bør bevares så lenge det finnes et annet og etter vår mening bedre alternativ for linjetrasè og stedsvalg for stasjon.

Rustanelven renner gjennom landskapsområdet. Det kommer to tilførselsbekker fra syd i området. Til tross for forurensninger fra dagens E16 er elvens miljøtilstand såpass god at elven er et brukbart oppvekstområde for laks og sjøørret. Yngel settes ut i regi av Bærum kommune. Voksen fisk blir ført nedover til Isielven og derfra til Sandvikselven og videre ut til Oslofjorden. Det må regnes med betydelige forurensninger fra stasjonsområdet, særlig fra parkeringsplassene som blir lagt til. Særlig farlig er salt fra vintervedlikeholdet og tungmetallforurensninger.

En annen side som taler imot en stasjon i dette området er at avstanden til den fremtidige befolkningen på Avtjerna ikke vil bli noe vesentlig kortere enn til en stasjon ved Bjørum sag.  

Alt. 1c ved Bjørum sag

Da Stortinget vedtok Ringeriksbanen, kom de første planene for linjeføringen gjennom Bærum og plasseringen av en stasjon for den fremtidige befolkningen på Avtjerna raskt på bordet.  Planleggerne og Bærums politikerne fant da ut at den beste og mest naturlige plasseringen var ved Bjørum sag. Etter vår mening gjelder dette fortsatt.

Isielven er gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret, og yngel settes ut i Kjaglielven ovenfor Bjørum sag. En stasjon ved Bjørum sag vil også kunne påvirke forholdene i Isielven/Kjaglielven og nedre del av Rustanelven, men her mener vi at mulighetene for å unngå forurensning av vassdraget er bedre.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                             Finn Otto Kvillum (sign.)

Leder                                                                            Styremedlem og saksbehandler

Høringsuttalelsen støttes av Bærum Elveforum v/leder Bo Wingård (sign.), Postboks 252, 1319 Bekkestua,   post@baerumelv.no  www.baerumelv.no

Oppdatert 2015.03.29.