Rivning av beverdam

Naturvernforbundet i Nordre Follo har politianmeldt rivning av beverdam på eiendommen Mjøvik i mai og oktober 2022.

Naturvernforbundet i Nordre Follo har politianmeldt grunneier av eiendommen Mjøvik for to ganger å ha revet samme beverdam. Den ble første gang revet 16 mai 2022 og igjen 19 oktober etter at beveren hadde bygd den opp igjen.
Dammen lå ved adkomstveien til Mjøvik, i vassdraget mellom Buvannet og Langen

Politianmeldelsen skjedde etter å ha avklart med kommunen at det ikke forelå en godkjenning av rivingen. Mer informasjon om anmeldelsen og kommunikasjon med kommunen kan fåes ved henvendelse til Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Siste om saken : Vår anmeldelse ble henlagt etter bevisets stilling.

Beveren er en nøkkelart i naturen, og dens byggverk med dammer skaper nærmest et eget økosystem og svært viktige biotoper for en lang rekke andre arter og organismer.

Beveren bygger dammer for å støtte egne behov for mat og trygghet. Dammen regulerer vannstanden ved beverhytta og sørger for at inngangen forblir under vann. Dette er viktig bl annet som trygghet mot predatorer, og vil feks være ekstra viktig under dyrenes yngletid.

Beverdammer er fredet i Norge, og fjerning av disse krever tillatelse fra kommunale myndigheter.

Dette er regulert gjennom naturmangfoldloven § 18, siste ledd:

“Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.”

I og med at beverdammen ble fjernet i mai, i dyrenes yngletid, berørte dette også naturmangfoldloven § 15, der det heter at:

“Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.”