Rivning av en beverdam på eiendommen Mjøvik i mai 2022.

Naturvernforbundet i Nordre Follo ønsker klarhet i om kommunen har gitt tillatelse til rivning av en beverdam tidligere i år. Les vårt brev gjengitt under.

RIVNING AV BEVERDAM PÅ EIENDOMMEN MJØVIK, GNR 94 BNR 2, I MAI 2022.

Naturvernforbundet i Nordre Follo er kjent med at det ble foretatt en fullstendig rivning av en beverdam på eiendommen Mjøvik ved Langen i mai i år.

Dammen lå ved adkomstveien til Mjøvik, i vassdraget mellom Buvannet og Langen.

Rivningen av dammen skal ha skjedd maskinelt den 16. mai i år, og ble bevitnet av en beboer i området.

Beveren er en nøkkelart i naturen, og dens byggverk med dammer skaper nærmest et eget økosystem og svært viktige biotoper for en lang rekke andre arter og organismer.

Beveren bygger dammer for å støtte egne behov for mat og trygghet. Dammen regulerer vannstanden ved beverhytta og sørger for at inngangen forblir under vann. Dette er viktig bl annet som trygghet mot predatorer, og vil feks være ekstra viktig under dyrenes yngletid.

Beverdammer er fredet i Norge, og fjerning av disse krever tillatelse fra kommunale myndigheter.

Dette er regulert gjennom naturmangfoldloven § 18, siste ledd:

“Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.”

I og med at beverdammen ble fjernet i mai, i dyrenes yngletid, berører dette også naturmangfoldloven § 15, der det heter at:

“Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.”

Vi ser svært alvorlig på rivningen av beverdammen ved Mjøvik, og at dette ble foretatt i dyrenes yngletid.

Vi ønsker med dette å få klarhet i om Nordre Follo kommune har gitt tillatelse til rivningen av denne beverdammen på det gitte tidspunktet.

I tilfelle det ikke foreligger en slik tillatelse, vil vi vurdere å gå videre med en politianmeldelse av saken.

Tydelige kjørespor og materialer fra beverdammen på land etter rivningen.