Rulleskiløype på Sognsvann

Det er planlagt en rulleskitrasée på Sognsvann. Traséen vil ta en stor del av Gaustadjordet og legge beslag på dyrka mark. Deler av traséen vil i tillegg ligge innenfor markagrensen. Rulleskigåing på spesiallagde traséer kan ikke oppfattes som en «markaidrett» som faller inn under markalovens formål.  Det er også viktig å verne geologistien som går langs Sognsvannsbekken. Traséen vil berøre arealer som er knyttet til lokallagene både i Oslo Nord og i Oslo Vest som vil følge opp saken sammen med fylkeslaget i Oslo og Akershus (NOA). Bymiljøetaten har hatt som målsetting å sende planforslaget til Plan- og bygningsetaten i løpet av høsten.

Hele saken finner du her.
ttps://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201703492