Rundtur på Løkeneshalvøya, med Konglungen

Kysten på vestsida av Indre Oslofjord har de beste forutsetninger for høyt biologisk mangfold. Her er det kalkrik grunn og gunstig klima. Dessverre er mye av kysten nedbygget og lite tilgjengelig for allmennheten, men enkelte områder har blitt liggende «uberørt» og har vært skjermet for forskjellige former for utvikling ved at de er blitt vernet. Faktisk finnes den mest artsrike naturen i Norge i dette området.

Turen går rundt Løkeneshalvøya i Asker og følger stort sett den blåmerkede «Kyststien». Stien går i lett terreng. På Oslofjorden Friluftsråds nettsider finner du en detaljert oversikt over Kyststien i Oslofjord-området.

Denne turen starter ved Vettre, ca. 5 km sørover på Slemmestadveien fra Holmenkrysset på E18. Til startpunktet kan du ta buss rute 250 Slemmestad/Sætre til Vettre. Det finnes også en utfartsparkering mellom KIWI Vettre og Thon Hotel Vettre. 

Skilt i skogkanten på nordsiden av parkeringsplassen viser vei inn i «det grønne». Etter kort tid er du inne i en edelløvskog av nasjonal verdi, og du kommer snart inn i Løkeneshalvøya landskapsvernområde som er etablert for å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet. Her finnes de fleste arter av varmekjære løvtrær som krever kalkrik grunn. Skogen varierer langs stien pga. varierende fuktighet og tilgang på sollys. På skogbunnen vokser mange sjeldne arter blomsterplanter og sopp, og denne skogen fremstår i dag omtrent slik tidligere kystskoger i Asker og Bærum må ha sett ut.

Etter å ha passert det hvite lysthuset i Esvika kommer du inn i Løkenesskogen naturreservat. Her finnes artsrik og tilnærmet urørt edelløvskog og kalkfuruskog med karakteristisk planteliv, med bl.a. den nasjonale ansvarsarten oslosildre. Denne arten er hovedsakelig funnet rundt Indre Oslofjord og på Jeløya ved Moss. På havstrand forekommer også sjeldne arter som strandrisp og tusengyllen. Stien følger kysten langs Leangbukta og du vil snart se Hvalstrand på den andre sida.

Følg den blåmerkede kyststien fram til asfaltert vei. Kyststien tar av til høyre, men vi skal ta en liten avstikker ut til idylliske Konglungen; og tar veien til venstre. Her kan det også være fristende å følge pilen ut til friområdene på Merraneset og Kuodden.

Den konsentrerte bebyggelsen på Konglungen ytterst på Løkeneshalvøya, og over brua på Konglungøya, har beholdt mye av det klassiske preget med hvitmalte hus, store syríner og småbåter «parkert» like utenfor husene. På øya er «Strandsitterhuset», som ble flyttet hit fra Oustøya i 1820, åpent som museum i sommermånedene.

Konglungen er endestasjon for buss rute 293 og 298 som kan ta deg tilbake til Vettre, ev. Asker sentrum. Merk at disse bussene har få avganger pr. dag, så du bør eventuelt sjekke rutetidene på forhånd. 

Du er nå omtrent halvveis på rundturen, så de fleste vil sikkert følge turen videre rundt Løkeneshalvøya. Følg gang/sykkelvei ca 500 meter langs Konglungveien til du igjen møter kyststien. Ta grusveien til venstre langs Spiradammen og følg denne til sørvestre ende av dammen. Spiradammen er en av mange kunstig anlagte isdammer i Asker, der store isblokker ble saget ut om vinteren og lagret i sagmugg i ishus nede ved stranda for utskipning til inn- og utland om sommeren. I og rundt Spiradammen finnes et rikt fugleliv. Kyststien tar her av ned bakken mot sjøen og dreier mot høyre langs og rundt Spirebukta. 

Følg stien langs stranda på Spireodden, som er vernet som naturreservat. Dette er en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. På odden ser du tydelig vekslende lyse og mørke lag med kalkstein og leirskifer. Disse bergartene inneholder fossiler av bl.a. svamper og koraller. På de tørre kalkbergene ned mot sjøen er vegetasjonen ganske annerledes enn på resten av rundturen. På de høyeste delene av odden er det artsrik kalkfuruskog med bl.a. orkideen vårmarihand og den sjeldne dragehode.

Fra Spireodden kan du se over til Bjerkøya, der du kan skimte rester av en vindmølle av nederlandsk type, og du har dessuten fin utsikt nordover mot Oslo og Nesodden, og sørvestover til Blakstadbukta.

I dette overlever også de store vinbergsneglene, så de deg om langs stiene der du går. Her finnes også gamle, hule eiker. I dete brune muldet inni eikene lever hundrevis av forskjellige arter av insekter, mange av dem er rødlistet.

Følg stien videre til det hvite badehuset der du tar stien opp til høyre og videre opp på åsen. Snart kommer du fram til utkanten av utmarka til Løkenes gård, der det i dag er et aktivt hestemiljø.

Herfra følges veien opp til Konglungveien og videre på gang/sykkelvei tilbake til Vettre.

En anbefalt forlengelse av turen tar du kyststien videre sørover, dvs. veien Vettrebukta til venstre fra Konglungveien og følger denne videre til Strandveien forbi Blakstad Sykehus  (fin liten badestrand i Blakstadbukta!) til Blakstad bussholdeplass. Herfra kan du ta buss rute 250 i retur.