Samarbeid med bydel Grorud om økt fokus på biologisk mangfold i bydelen

Helge Braathen og Ben Borgen fra Naturvernforbundet i Groruddalen møtte opp i åpen halvtime i byutvikling- og miljøkomiteens møte i bydel Grorud 14. juni 2019 med forslag om samarbeid med bydelen om en rekke tiltak. De ble godt mottatt og samarbeidet ønsket velkommen.

Før sommerferien 2019 hadde Helge Braathen og Ben Borgen fra Naturvernforbundet i Groruddalen ordet i åpen halvtime i BMK-møte i bydel Grorud. De ønsket et samarbeid med bydel Grorud med sikte på mer fokus på biologisk mangfold i bydelen og at dette blir formulert som konkrete tiltak i revidert utgave av Bydel Grorud – Byutviklings-, samferdsels og miljøplan frem mot 2030 (se referat fra møtet).  Samarbeidet kan bl.a. omfatte organisering av samarbeid med frivilligheten i faste møter, f.eks. med Alnaelvas venner, Lillomarkas venner og Naturvernforbundet i Groruddalen.

Samarbeidet kan dreie seg om opplæring for ivaretakelse og forsterkning av bydelens biologiske mangfold, med målgrupper som barnehager, fritidsklubber og borettslag. Av konkrete tiltak som ble nevnt er utvikling av Grorudparken, utrensking av svartelistarter, kartlegging av beitemarker og forurenset masse, plan for treplanting, ivaretakelse av nærskogområder og verneverdig skog, revitalisering av skolehager, anlegg av blomsterenger og beplantning i området rundt Steinbra kafe/Steinhoggermuseet. Det blir spennende å følge dette samarbeidet framover!