Signer oppropet mot «Dammyrveien» nå!

Vi sier JA til å bevare naturen i Østmarka for kommende generasjoner

Vi sier NEI til en massiv vei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte

Kart over området med stier i blått, skiløyper i rødt og veitraséen i grønt. Lars Lindland.

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge en fire kilometer langt veianlegg for tømmertrailere i området mellom Dammyr og Løkebrudalen, i området øst for Elvåga.

Veien vil rasere uerstattelig Østmarka-natur med store natur- og opplevelsesverdier. Veien vil gå kloss inntil en av Oslomarkas største tiurleiker og en orrfuglleik. Feltbiologer har registrert en rekke rødlista og trua arter i området, og Losby Bruks egen kartlegging sommeren 2023 viser at området har større naturverdier enn tidligere antatt. Noen av de fineste og mest ikoniske skiløypene og blåmerkede stiene i Østmarka går her. For friluftslivet og naturverdiene vil dette være en tragedie!  

Veien er planlagt å starte omtrent i sti-/løypedelet til Stakanløypa ved Dammyr og skal dels følge skiløypa og dels den blåmerkede stien som går sørover til Skråbakkhølet. Deretter vil den skjære gjennom og nedover åsen sør for Kavlebrumyra og komme inn på Bjønnebetveien øverst i Løkebrudalen.

Terrenget er dels svært ulendt, og tegningene over veitraseen viser at den vil medføre svært store terrenginngrep med mye sprenging og flere meter høye fyllinger. Veien skal være mellom 4,5 og 6,5 meter bred, i tillegg kommer grøfter og fyllinger. For hver 225. meter skal veien utvides med en snuplass, en velteplass, en parkeringsplass eller et pukkverk. I disse områdene vil veien være mellom 17 og 36 meter bred. I hele veiens lengde skal en gate på minimum 20 meter flatehogges.  Inngrepene er så omfattende at dette – til nå – inngrepsfrie naturområdet ikke vil være til å kjenne igjen.

Fra Dammyrveiens planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges i åssiden med omfattende 600 meter lange fjellskjæringer. Foto: Lars Lindland.

Veisaken skal behandles i politiske organer i Lørenskog med det første. Vi ber politikerne i Lørenskog kommune om å si NEI til Dammyrveien.

Søknaden underkommuniserer områdets naturverdier og den meget store betydning området har for befolkningen i Lørenskog, Oslos østlige bydeler og de andre Østmarka-kommunene. Alternative veier som Knuttjernveien og Elvågaveien må utredes bedre. Under enhver omstendighet ber vi dere om ikke å fatte et vedtak kun på grunnlag av søknad fra skogeier, uten å foreta en grundig konsekvensutredning (KU).

Vær ikke i tvil: Dette er det største inngrepet og den viktigste Østmarka-saken som Lørenskog kommune vil behandle på flere tiår. Østmarkas brukere fortjener å bli hørt.

Vi ber politikerne i Lørenskog kommune beskytte kommunens siste veiløse område i Østmarka og naturverdiene der. La også kommende generasjoner få oppleve Østmarkas gjenværende, intakte naturområder.

Enig? Signer oppropet og del lenken!

https://www.opprop.net/ja_til_aa_bevare_ostmarka_og_nei_til_en_massiv_vei