Siste runde i ambassadesaken

Høyesterett behandler 12. – 14. mai rettssaken som NOA og en rekke lokale organisasjoner har anlagt mot Staten ved Fylkesmannen og Oslo kommune. Saken dreier seg om kommunen kan se bort fra en lovpålagt plikt til å gjennomføre konsekvensutredning (KU) før planer med store konsekvenser for bymiljøet vedtas. Lovens bokstav er krystallklar: Konsekvensutredning kan ikke utelates, men skal gjennomføres før vedtak fattes. I en KU-prosess får allmennheten og organisasjonene mulighet til å påvirke hva som skal utredes og hvordan. Påstander om at en KU ikke ville bringe noe nytt inn i saken, er svært urimelige. Hvordan kan noen vite resultatet av en KU som aldri er gjennomført?

12-14 mai skal Høyesterett behandle vedtaket om å flytte USAs ambassade til Husebyskogen i Oslo. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Husebygrenda Borettslag, Husebyåsen Velforening, Aksjon Vern Husebyskogen og Oslo Bueskyttere har saksøkt Staten for å ha brutt konsekvensutredningsplikten da saken ble behandlet i Oslo kommune.

Lovbrudd
Uten forutgående konsekvensutredning vedtok Oslo bystyre den 7. desember 2005 med én stemmes overvekt, å omregulere 40 mål friområde til ambassadetomt. Naboer og naturvernere har protestert mot utbyggingen, som kan bli den største nedbygging av noe friområde i Oslo siden annen verdenskrig. Det har også vært kraftige protester mot å plassere et terrormål i et boligområde, med to idrettshaller som nærmeste nabo. Til tross for sakens omfang og alvor, unnlot Oslo kommune å gjennomføre lovpålagt konsekvensutredning. Oslo kommune brøt plan- og bygningsloven. Det er partene enige om.

Tapte
Men i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett tapte saksøkerne. Dommerne mente saken var tilstrekkelig opplyst til tross for manglende konsekvensutredning. Begrunnelsen var Forvaltningsloven § 41, som sier at dersom en saksbehandlingsfeil ikke hadde noe å si for sakens utfall, kan man se bort fra feilen. Stridens kjerne i Høyesterett blir om et slikt lovbrudd er akseptabelt, og om lovbruddet kan ha hatt noe å si for sakens utfall.

Naturens betydning for befolkningens helse og trivsel
Gjermund Andersen, daglig leder av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sier at det er særlig to forhold han er opptatt av.

For det første: Den nye markaloven fastslår i lovs form at naturopplevelse og friluftsliv har stor betydning for befolkningens helse og trivsel. Naturvern må derfor tillegges like stor, ja kanskje større, vekt i byer og tettsteder.

For det andre: Det er første gang spørsmålet om en manglende konsekvensutredning er oppe for norske domstoler, så dette er en svært viktig sak for naturvernet. Forskriften om konsekvensutredning var en stor seier da den ble kjempet gjennom. Loven ga muligheter til å få naturvernhensyn med i planprosessen helt fra starten av. Når en konsekvensutredning ikke gjennomføres, kan vi ikke lenger være sikker på at hensyn til naturvern tillegges tilstrekkelig vekt i avveiningen mot andre hensyn. Dersom Høyesterett setter kravet til side, er det min vurdering at naturvernarbeidet settes ti år tilbake og det er vanskelig å se hva vi egentlig oppnådde med å få en lov om konsekvensutredning, sier Andersen

Ikke dispensasjon
Margrethe Geelmuyden, leder av Aksjon Vern Husebyskogen understreker at naboer og organisasjoner allerede tidlig i prosessen overfor kommunen påpekte at saken måtte konsekvensutredes. – Oslo kommune avfeide oss med at det var unødvendig. I ettertid har de erkjent at de brøt loven. Det gis ikke dispensasjon fra kravet om konsekvensutredning. Utredningen må gjøres før vedtaket fattes. Derfor er det overraskende at Lagretten og Tingretten har gitt dispensasjon i etterkant med den begrunnelse at lovbruddet ikke spilte noen rolle for utfallet. Det åpner for vilkårlig maktutøvelse. Hvordan kan noen vite hva som ville blitt utfallet av en konsekvensutredning som aldri er gjennomført, spør Geelmuyden.

Alternative tomter
– Naturvernforbundet er sterkt i mot å bygge ned en så stor grønn lunge i Oslo. Som en del av konsekvensutredningen skulle Oslo Kommune selv ha utredet mer miljøvennlige alternative tomter, ikke bare blindt akseptert ambassadens krav og ønsker, sier Andersen til slutt.

Advokat Frode Innjord i advokatfirmaet Hjort representerer saksøkerne.

For mer informasjon, kontakt:
Gjermund Andersen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Tel: 95226402.
Margrethe Geelmuyden, Aksjon Vern Husebyskogen. Tel: 93 21 71 33.

Les tidligere omtale av saken her.