Skal skogsbilveier for 60-tonns vogntog kunne bygges uten reguleringsplan?

Spørsmålet henger i luften etter at Høyesterett i forrige uke forkastet en anke fra NOA uten å ta saken til behandling.

NOA har gått til sak for å få stanset byggingen av 5 km skogsbilvei innenfor Markagrensa. Den rettslige problemstillingen har betydning for planbehandling av alle større landbruksveier i Norge, men er spesielt viktig for Marka hvor oppstart og stadfestelse av reguleringsplaner skal godkjennes av Klima- og miljødepartementet.

I plan- og bygningsloven – pbl (§ 1-6) forbys iverksetting av større tiltak uten utarbeidelse av reguleringsplan. Ingen rettsinstans bestrider at skogsbilveier av en viss størrelse må karakteriseres som større inngrep. Likevel hevder skogbruksnæringen og skogforvaltningen at en skogsbilvei dimensjonert for 60-tonns vogntog kun behøver behandles etter en forskrift hjemlet i skogbruksloven hvor effektiv skogsdrift er overordnet formål. Denne forskriften krever ikke fullstendig utredning av konsekvensene og stiller ikke krav til offentlig medvirkning (jfr. NRK-oppslag 29. april 2023).

Denne forvaltningspraksis er lagt til grunn av landbruksmyndighetene, men i strid med plan- og bygningslovens klare ordlyd som stiller krav om reguleringsplan før større anleggstiltak kan iverksettes.

Lagmannsrettens avgjørelse – som NOA anket – innebærer at brudd på reguleringsplankravet ikke kan rammes av noen sanksjon. Grunnlaget for håndhevelse av pbl-pålegget om reguleringsplan er med denne lovforståelsen ikkeeksisterende.

For NOA er det uforståelig at Høyesterett avviser å ta en så prinsipielt viktig sak til behandling. Betydningen er ytterligere forsterket etter Montreal-avtalen hvor Norge har forpliktet seg til tiltak mot arealtap. Pr. i dag har Norge 49.000 km skogsbilveier.

Ingen arealinngrep i LNFR-områder er mer ødeleggende enn skogsbilveibygging.

NOA er pålagt kr 450 000 + egne saksomkostninger for den rettsavklaring Høyesterett avsto fra å gi.

Saken viser med all tydelighet hvilken økonomisk risiko natur- og miljøorganisasjoner må ta for å avklare viktige miljøsaker, uten garanti for å vinne frem.

Vi gir oss ikke og vil videreføre vårt arbeid for å sikre en korrekt behandling av nye større skogsbilveier!

Støtt gjerne vårt arbeid ved å gi oss en gave!

  • Vipps: # 81134.
  • Kontonummer: 1280.05.02347
  • Merk betalingen med «gave» (og personnummer hvis du ønsker skattefradrag, for gaver over 500 kr)