Skiløypa i Kjekstadmarka er utbedret

Naturvernforbundet i Asker skrev om Oslo kommunes friluftsvennlige hogst i Kjekstadmarka, men at det var store kjøreskader.

Kjekstadmarka i Asker

Naturvernforbundet i Asker hadde et oppslag i Asker og Bærums Budstikke om Oslo kommunes forsiktige tynning og plukkhugst i sin skog på Dikemark.  Dette er en hugstform som ikke gir store flater, men en åpen skog med variasjon i arter og alder.

Les artikkelen her.

På samme siden skrev Anders Puntervol Hammer om at Bærum trenger en ny skogstrategi, og henviser bla. til hugster ved Gupu. Han skriver også at det må arbeides med en flerbruksplan for kommunens skoger, og man må få bedre innsyn i hugstplaner. 

Å få bedre innsyn i hugstplaner og tid til å vurdere om naturverdier kan gå tapt er svært viktig. Vi håper både Asker og Bærum i framtiden vil forvalte sine skoger på en slik måte at friluftsliv og natur skal verdsettes høyere enn å tjene noen få kroner på tømmerhogst.

Kjekstadmarka i Asker
Utbedret løype etter tømmerkjøring i Kjekstadmarka

Løypa ned mot Dikemark så ikke pen ut etter at den var brukt til tømmertransport. Nå er den utbedret og kan brukes både til fots og på ski. Det er vedlig lite jordsmonn i dette området og vansklig å finne masse til utbedring.  Man har valgt å ikke ta masser fra terrenget, men heller samle jord, stein og kvist på den ene siden.  Dette er en god løsning, og det er fint å gå til fots på berget.