Skog og skogbruk

Skogbruket er den glemte miljøtrusselen og den største grunnen til tap av biologisk mangfold i Norge. NOA mener at det trengs mer kunnskap i skogindustrien for å sikre en bærekraftig forvaltning av naturverdiene i skogen.

Markaloven fra 2009 regulerer utbygging og tekniske inngrep i Oslomarka, men av hensyn til skognæringen ble ikke skogbruket regulert ved Markaloven da den ble vedtatt. I dag er skogbruket den største trusselen mot natur og opplevelse i Oslomarka, og det gjennomføres flere hundre flatehogster i Marka hvert eneste år.

Flatehogst fører til store tap av livsmiljøer for utallige arter, veldig mange rødlistet, og skaper en monokultur i skogen. Fleraldret skog rommer flere arter enn plantasjeskoger – jo eldre trærne får bli dess flere arter vil finne sin plass. Men slik skogbruket fungerer i dag blir granåkre hogd etter 70-80 år, og de få fleraldrede naturskogene vi har igjen står i samme fare. Hele 84% av de truede artene på rødlisten er knyttet til gammelskog, og i Marka er det mindre enn 15% av skogen som ikke er flatehogd. 

Helt siden før 1970 har NOA arbeidet aktivt med å beskytte natur- og opplevelsesverdiene i Oslomarka. Foreningen har gjort grunnarbeidet som har ført til at vi har fått en rekke verneområder, og fler er under planlegging. Vi har fått gjenomslag innen skogbruket for bevaring av nøkkelbiotoper, og NOAs arbeid har ført til at Oslo kommune har gått bort fra flatehogst som dominerende hogstform i sine skoger. Men kommunen eier bare en liten brøkdel av Markas areal. Beskyttelse av Markagrensa og randsonene mot bebyggelse, begrensing av hyttebygging og tekniske inngrep krever løpende oppfølging av NOA.

Som flere av sakene under viser, så er skogbrukets flatehogster en kontinuerlig trussel mot det biologiske mangfoldet i skogen og vi opplever at skogbruksmyndighetene er lite opptatt av dette. Derfor jobber NOA aktivt med befaring av hogster og artsjakt i hogstområder, for å beskytte verdiene i Marka, og vi ønsker å formidle kunnskap for å oppnå en bærekraftig forvaltning i skogen. 

Mer enn halvparten av artene på rødlisten (1 619 arter) har tilhold i skogene. Og mer enn 1 000 arter er truet av skogbrukets virksomhet.

Skogbruket er den glemte miljøtrusselen. Skogbrukspolitikken dreier seg fortsatt om økt avvirkning og ingen miljørestriksjoner. Dermed har politikerne fratatt seg muligheten til å gjøre norsk skogbruk økologisk bærekraftig.

I menyen til høyre kan du lese mer om skogen, hogst og skogsforvaltningen.

 

Vil du lære mer om skogen – bli medlem