Skognæringen vil redde klima ved å hogge mer skog

Kjøp tre. Dropp plast. Redd verden. Sier skogbruket. -Til Aftenposten 23. mai.

Skogeierforbundet i Norge vil gjøre som Sverige og Finland og øke flatehogst-aktiviteten i de norske skogene. Næringen skal gå sammen om initiativet “Tenk tre”, for å øke bruken av materialet og hogge mer, skriver Aftenposten.
Direktør i Skogeierforbundet Per Skorge, sier næringen er klar over CO2-lekkasjene fra flatehogst men mener at plukkhogst ikke er løsningen. “Det er ikke regningssvarende”, sier han. I følge ham er det verdiskapning vi trenger for å klare det grønne skiftet.

Et kraftfullt eksempel på hva som skjer når de som forvalter skogen er de samme som har økonomiske interesser i den.

Mer enn halvparten av artene på rødlisten har tilhold i skogen, og en stor andel av disse artene er helt avhengig av at skogen får bli gammel og dø naturlig. Dødt trevirke er en forutsetning for liv, og gammel skog en forutsetning for god og langsiktig karbonlagring. Klimatiltak må ikke gå på bekostning av biologisk mangfold og visa versa. Naturvernforbundet mener det må ekspertise inn i næringen og myndighetsutøvelse inn i skogen. Næringen har fått nyte en utstrakt frihet til å snauhogge som de vil i alt for lang tid uten å vise seg tilliten verdig, og det er på tide at vi stiller strengere krav. 

Du kan lese hele saken her.

 

Tina C. Laurendz